Johannas Behrendtas - "Dawädno Mókflo apie Dußiôs Ißgänima" (1729) redaktorius, recenzentas ir maldos vertėjas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Johannas Behrendtas - "Dawädno Mókflo apie Dußiôs Ißgänima" (1729) redaktorius, recenzentas ir maldos vertėjas
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2002, t. 4, p. 43-78
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Johanas Behrendtas; Johannas Behrendtas; Laiškai; Lietuvių literatūros istorija; Recenzentas; Religinių knygų redaktorius; Religinės knygos; Vertėjas; Johanas Behrendtas; Johann Behrendt; Letters; Lithuanian literary history; Religian books; Religious Books Editor; Reviewer; Translator.
Keywords:
LT
Johanas Behrendtas; Johannas Behrendtas; Laiškai / Letters; Literatūra / Literature; Recenzentas; Religinė literatūra / Spiritual literature; Religinių knygų redaktorius; Vertėjas.
EN
Johann Behrendt; Lithuanian literary history; Religian books; Religious Books Editor; Reviewer; Translator.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje siekiama atskleisti visapusišką senosios lietuvių literatūros veikėjo Įsruties evangelikų liuteronų vyskupo Johanno Behrendto (1667-1739) asmenybę ir kūrybinę veiklą. Johannas Behrendtas lietuvių literatūros istorikams geriausiai žinomas kaip religinių knygų redaktoriaus: jis tikrino Henricho Lysijaus (1670-1731) organizuotą rankraštinį Martino Lutherio Mažąjį katekizmą (1719) ir spausdintą jo versiją (1722), redagavo bažnytinę agendą (1730), 1732 metų giesmyną ir 1735 metų Bibliją. Į giesmyną jis įdėjo ir 17 savo sukurtų giesmių . Be to, ir giesmynui, ir Biblijai Behrendtas parašė po lietuvišką pratarmę. Šie leidiniai, parengti vadovaujant vyriausiajam Prūsijos karaliaus rūmų pamokslininkui Johannui Jacobui Quandtui (1686-1772), netrukus tapo visuotinai pripažinti ir po keletą kartų perspausdinti, tačiau Behrendto darbas iki šiol nėra išsamiau tirtas ir apibendrintas. Tyrimo objektu pasirinktas vyskupo 1729 metų kovo 20 dienos laiškas, kuris buvo rastas Francke's įstaigų archyve Halleje. Šis laiškas atskleidė naujus Behrendto ir Halles Lietuvių kalbos seminaro literatūrinės veiklos faktus. Gotthilfo Augusto Francke's prašomas, Behrendtas redagavo ir recenzavo jam iš Halles į Įsrutį atsiųstą į lietuvių kalbą išverstą Johanno Anastasijaus Freylinghauseno traktatą Dawädnas Mókflas apie Dußiôs Ißgänima (1729); taigi jis yra vertimo recenzentas ir redaktorius, išskyrus galbūt dvi maldas, verstas iš Augusto Hermanno Francke's traktato Die Lehre Vom Anfang Chriftliches Lebens, ir keturias giesmes (šių maldų ir giesmių savo laiške Behrendtas nemini).

ENThe publication aims to reveal the overall personality and creative work of the old Lithuanian literature figure, Įsrutis Evangelical Lutheran bishop Johann Behrendt (1667-1739). Johann Behrendt is best known to the Lithuanian literary historians as the editor of religious books: he revised Henrich Lysij’s (1670-1731) organized Martin Luther’s manuscript the Small Catechism (1719) and it’s printed version (1722); edited ecclesial agenda (1730), the hymnal of 1732 year and the Bible of 1735 year. He also added 17 chants of his own creation to the hymnal. In addition, Behrendt wrote Lithuanian foreword for both the hymnal and the Bible. These publications were developed under the direction of Prussia king’s palace highest preacher Johann Jacob Quandt (1686-1772). The publications soon became widely recognized and were reprinted several times, but Behrendt’s work so far has not been studied in detail or generalized. The letter, written by the bishop on 20th of March, 1729, which was found in Francke’s institutions archive in Halle, is chosen as the object of the study. This letter revealed Behrendt and Halle’s Lithuanian language seminar’s new literary work facts. Asked by Gotthilf August Francke, Behrendt edited and reviewed Johann Anastasius Freylinghausen’s treatise Dawädnas Mókflas about DußiôsIßgänima (1729), which was sent to Behrendt from Halle to Įsrutis and translated into Lithuanian; so he is the reviewer and editor of the translation, with the possible exception of two prayers, that were translated from August Hermann Francke’s treatise Die Lehre Vom Anfang Chriftliches Lebens, and four chants (these prayers and chants are not mentioned in Behrendt‘s letter).

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37647
Updated:
2018-12-17 11:04:59
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: