Intervokaliniai priebalsiai : vienanarės ir dvinarės grupės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intervokaliniai priebalsiai: vienanarės ir dvinarės grupės
Alternative Title:
Intervocalic consonants : monomial and binomial groups
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2007, Nr. 11, p. 36-42
Keywords:
LT
Afrikata; Fonologinis skiemuo; Intervokalinė priebalsių samplaika; Pučiamasis priebalsis; Pučiamasis, sprogstamasis, sklandusis priebalsis; Skiemuo; Sklandusis priebalsis; Sprogstamasis priebalsis.
EN
Affricate; Fricative consonant; Intervocalic Consonants; Intervocalic consonant combination; Liquid consonant; Monomial and Binominal Groups; Phonological syllable; Plosive consonant; Syllable.
Summary / Abstract:

LTBendrieji lietuvių kalbos priebalsių sintagminiai ryšiai išsamiai aprašyti A. Girdenio, nemažai duomenų galima rasti ir apie foneminę skiemens, vardažodžio ir veiksmažodžio šaknies struktūrą. Šiame straipsnyje didžiausias dėmesys sutelkiamas į paprasčiausius tarpbalsinius segmentus: pavienius priebalsius ir dvinarius jų junginius. Jie sudaro didžiausią dalį visų intervokalinių priebalsių samplaikų (96%). Tyrimo tikslas: nustatyti, kokios konkrečių priebalsių samplaikos realiai egzistuoja lietuvių kalboje. Tiriamąją medžiagą sudaro 85 milijonai žodžių iš Vytauto Didžiojo universiteto Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno. Kaip rodo rezultatai, tarp dviejų balsių lietuvių kalboje dažniausiai vartojamas vienas priebalsis. Tokie priebalsiai sudaro 74% visų tarpbalsinių segmentų. Tai rodo akivaizdų lietuvių kalbos polinkį į CV tipo skiemenis. Dvinaris priebalsių samplaikos sudaro beveik penktadalį visų intervokalinių priebalsių grupių. Tekstyne rasta visų įmanomų dvinarių priebalsių samplaikų pavyzdžių. Trys iš jų – ST, TR, SR – gali būti fonologinio skiemens pradžia ir gali priklausyti tam pačiam skiemeniui. Kituose dvinarių priebalsių junginiuose skiemens riba yra po pirmojo junginio nario: R–T, T–T, R–R, R–S, T–S, S–S. Straipsnyje aprašomo tyrimo rezultatai aktualūs ne tik lingvistams, jie turi ir taikomąjį pobūdį: jais galėtų remtis ir logopedai, ir kalbos technologijų kūrėjai. [Iš leidinio]

ENA comprehensive description of general syntagmatic links of Lithuanian consonants is supplied by A. Girdenis. Considerable amount of material, concerning the structure of phonemic syllables and roots of verbs and nominal words is also found. This paper concentrates on the simplest intervocalic segments: isolated consonants and their binomial clusters. They cover the biggest part of all intervocalic consonant combinations (96%). The goal of the research is to determine which combinations of particular consonants really exist in the Lithuanian language. The analyzed data comprises 85 millions words from VDU Corpus of Contemporary Lithuanian language. The results show that in Lithuanian commonly one consonant is usually used between two vowels. Such consonants make up 75% of all the intervocalic segments. This signifies an obvious tendency to CV type syllables in the Lithuanian language. Binomial combinations of consonants form almost a fifth part of all the intervocalic consonant groups. The corpus displayed examples of all possible nine combinations of binomial consonants. Three of them – ST, TR, SR – can be either the beginning of phonological syllable, or they can belong to the same syllable. The boundary of the syllable in other binomial consonant combinations would be after the first member of a cluster: R-T, T-T, R-R, R-S, T-S, S-S. The results presented in this paper are relevant not only for linguists. They have practical value both for speech therapists and language technology specialists. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17494
Updated:
2018-12-17 12:04:12
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: