Rizikos valdymas draudimo įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizikos valdymas draudimo įmonėse
Alternative Title:
Risk management in insurance business
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2008, t. 2, Nr. 2, p. 59-79
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTPlėtojantis rinkos santykiams draudimas be draudiminės paskirties tapo ir komercine pelno siekiančia veikla, o draudimo įmonės - svarbiomis finansinėmis institucijomis. Tyrimo tikslas - įvertinti rizikos valdymo sąlygas bei mokumo reikalavimus ir pateikti galimus rizikos reikalavimų (Mokumas II) poveikius Lietuvos draudimo rinkos dalyvių veiklai. Tikslinga laikyti, kad rizikos valdymo procesas susideda iš penkių etapų, t. y. rizikos planavimo, identifikavimo ir įvertinimo, rizikos valdymo priemonių parinkimo, rizikos kontrolės, tačiau rizikos įvertinimas dėl draudimo veiklos specifikos yra išskirtinis. Pagrindiniai Mokumas I trūkumai lemia, kad ši sistema nebeatitinka dabartinės draudimo rinkos reikalavimų ir sąlygoja naujų, rizikos valdymu grįstų, mokumo reikalavimų sukūrimo būtinybę. EK parengė naujus, rizika grindžiamus, reikalavimus draudimo ir perdraudimo įmonių mokumui (Mokumas II). Mokumas II susideda iš trijų pakopų (kiekybinių, kokybinių ir atskleidimo reikalavimų). Šioje direktyvoje iš esmės keičiasi reikalavimai draudimo įmonės kapitalui, t. y. kapitalas turi padengti mokumo kapitalo ir minimalaus kapitalo reikalavimus. Keičiasi ir priežiūros institucijų funkcijos, t. y. jos tampa atsakingos už tai, kad laiku pastebėtų padidėjusios rizikos draudimo įmones ir pareikalautų rizikai sumažinti didesnio mokumo kapitalo. Šiame darbe nagrinėjamas Mokumas II reikalavimų poveikis Lietuvos draudimo rinkos dalyvių rizikos valdymo sistemoms pagal 10 suformuluotų hipotezių. Straipsnio autorės mano, kad tyrimo rezultatai gali būti svarbūs tolesniam šios mokslinės problemos aiškinimui bei praktinės padėties įvertinimui.Reikšminiai žodžiai: Rizika; Draudimas; Rizikos valdymas; Mokumas; Risk; Insurance; Risk management; Solvency.

ENIn face of developing market relations, insurance, beyond its insurance purpose, became one of commercial activities, and insurance companies appeared as one of the most important financial institutions. The objective of the research is to evaluate risk management conditions and solvency requirements, and deliver possible impacts of risk requirements (Solvency II) on activities of participant of Lithuanian insurance market. It’s reasonable considering that risk management process consists of five stages: risk planning, identifying, and evaluating; choosing risk management techniques; and risk control; but risk evaluation is a unique stage due to the specifics of insurance activities. The main shortcomings of the system Solvency I influence its non-correspondence to the requirements of contemporary insurance market and conditions necessity of creating new solvency requirements based on risk management. The EC prepared new, risk management based, requirements for the solvency of insurance and re-insurance companies (Solvency II). Solvency II consists of three stages (quantitative, qualitative, and disclosing requirements). This directive sets essentially new requirements to the capital of the insurance company, i.e. the capital should meet the solvency capital and the minimal capital requirements. Functions of control institutions change too, i.e. they become responsible for in-time detection of insurance companies with higher risk and insist on greater solvency capital in order to reduce such risk. This work analyses the influence of requirements set in the Solvency II on risk management systems of participants in Lithuanian insurance market on the basis of 10 hypothesises. The authors of the article hope, that the results of this research might be helpful for further explanation of this problem and the evaluation of practical situation.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16612
Updated:
2018-12-17 12:15:40
Metrics:
Views: 67    Downloads: 14
Export: