Verslo rizikos valdymo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo rizikos valdymo modelis: disertacija
Alternative Title:
Business Risk Management Model
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
119, [35] lap
Notes:
Disertacija rengta 1994-2003 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Model of business risk management Kaunas : Technologija, 2004 30 p
Summary / Abstract:

LTFormuojant verslo rizikos valdymo modelį, reikia patikslinti verslo rizikos ir jos valdymo sampratas, išskirti esminius verslo rizikos valdymo bruožus, teoriniu lygmeniu atlikti literatūroje pateiktų verslo rizikos valdymo organizacinių struktūrų ir jų elementų tyrimą bei suformuluoti šių struktūrų sudarymo principus. Mokslinio tyrimo objektas – verslo rizikos samprata ir struktūra, verslo rizikos valdymo esminiai bruožai ir organizacinė struktūra. Tyrimu siekiama parengti verslo rizikos valdymo modelį, leidžiantį padidinti verslo rizikos valdymo efektyvumą ir apimantį tuos rizikos valdymo proceso elementus, kuriuose atsispindi esminiai verslo rizikos valdymui būdingi bruožai, tokie kaip nuostolių, susijusių su verslo rizika, sumažinimas ar likvidavimas; verslo rizikos panaudojimas geresniam verslo veiklos rezultatyvumui gauti; sisteminio požiūrio verslo rizikos valdyme taikymas; Tiriant ir analizuojant teorinius verslo rizikos ir jos valdymo aspektus, diertaciniame darbe naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: sisteminė, lyginamoji ir loginė analizė. Atliekant verslo rizikos valdymo modelio empirinį tyrimą ir siekiant įvertinti verslo riziką, pasirinkti jautrumo analizės ir Monte Karlo imitacinio modeliavimo metodai. Tyrimo rezultatai gauti, naudojant matematinius, statistinius metodus ir programinės įrangos paketus. Nagrinėjant verslo rizikos ir jos valdymo sampratas, ir struktūras remtasi Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbais. Verslo rizikos valdymo empirinio tyrimo metu informacinė bazė sudaryta iš įmonės verslo plano ir pirmųjų veiklos metų finansinių duomenų.

ENThe formulation of a business risk management model calls for corrections in the concepts of business risk and management, identification of key features of risk management, an analysis of organisational structures of business risk management given in scholarly works as well as formulation of the principles of formation of such structures. The objective of the scientific research – concept and structure of business risk, key features of risk management and organisational structure. The research aimed at developing a business risk management model which would allow increased efficiency of business risk management and would cover major risks such as risk of loss, mitigation or elimination of damage caused by business risks; application of business risk for better business performance. The doctoral thesis applied universal research methods of systemic, comparative and logical analysis. The empirical research of the business risk management model was based on sensitivity analysis and Monte Carlo simulation methods. The findings of the research were obtained with the use of mathematical and statistical methods and relevant software. For the empirical research, an information database was made from the company’s business plans and financial data of the initial business year.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10751
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 34
Export: