Inovacinio verslo vystymo galimybių analizė Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacinio verslo vystymo galimybių analizė Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste
Alternative Title:
Analysis of innovative business development possibilities in Lithuania in context of European Union
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 48, p. 35-53
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Inovacijos / Innovations.
Summary / Abstract:

LTVertinant Lietuvos ūkio subjektų indėlį realizuojant Lisabonos tikslą, susiduriama su moksline problema - nepakankamu šalies verslo inovatyvumu. Analizės objektas - inovacinio verslo vystymas Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste. Tikslas - išanalizuoti naujovėmis grįstos verslininkystės plėtojimo galimybes Lietuvoje. Inovacinis verslas suprantamas kaip pelno siekiančių ūkio subjektų daugiapakopė, įvairiarūšė, pasižyminti dideliu rizikingumu veikla, grindžiama naujovių kūrimu bei praktiniu pritaikymu. Inovacinė veikla siejama su platesnėmis konkurencingumo galimybėmis. Remiantis gausia statistinių duomenų baze, išskirtinos inovacijų skvarbos į verslą kliūtys Lietuvoje. Lietuvoje dar nėra sukurtos pakankamai palankios sąlygos kurti inovatyvius, aukštos pridėtinės vertės produktus. Nepasinaudojama veiklos kilnojimo erdvėje, bendradarbiavimo galimybėmis, nesukuriama pakankamai kokybiškų išeigų. Galutiniame rezultate gaunamas inovacinės veiklos neefektyvumas, kai įeigos nekompensuojamos sukurta pridėtine verte. Įvertinus Lietuvos inovacinio verslo būklę ES kontekste, nustatyta, kad šalis užima gana gerą poziciją pagal bendrą įeigų į inovacinę veiklą įvertinimą, tačiau vertinant išeigas, situacija yra viena prasčiausių. Užtikrinant sėkmingą novatoriškos verslininkystės plėtrą, įmonės lygmenyje reikia kurti inovacijoms palankią aplinką bei savalaikiai naudotis tinkama išorės parama.Reikšminiai žodžiai: Inovacinės įmonės; Inovacinės veiklos plėtra; European Union; Innovative enterprises; Development of innovative activity; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe evaluation of the contribution of Lithuanian economic subjects to the implementation of Lisbon Treaty faces a scientific problem consisting of insufficient innovativeness of national business. The subject of the analysis consists of the development of innovative business in Lithuania in a context of the European Union. The objective is to analyse possibilities of developing innovation based business in Lithuania. Innovative business is understood as multistage, multi directional, and high risk activities of profit organisations based on the development of the innovations and their implementation in practice. Innovative activities are linked to greater better opportunities in the area of competitiveness. On the basis of abundant statistical data, the main obstacles for implementing innovations into business sector of Lithuania shall be identified. Lithuania still has not developed enough favourable conditions for creating innovative high value added products. We do not use possibilities of activity movement and communication, and do not create enough quality outcomes. Finally, the results of innovative activities are not efficient, when income is not leveraged by the created additional value. After evaluating the state of innovative business in Lithuania in the context of the EU, we have identified that the state takes enough favourable position according to general evaluation of income into innovative activities, but situation of the outcome is one of the worst. In order to ensure successful development of innovative business, the state should develop innovation favourable environment in corporate level and timely use external support.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16582
Updated:
2018-12-20 23:17:27
Metrics:
Views: 60    Downloads: 5
Export: