Bendrieji rytų baltų kalbų Cē˘m (lemti–lèmt) tipo veiksmažodžiai tarp kitų Cē˘R tipo veiksmažodžių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrieji rytų baltų kalbų Cē˘m (lemti–lèmt) tipo veiksmažodžiai tarp kitų Cē˘R tipo veiksmažodžių
Alternative Title:
Gemeinsamen ostbaltischen Verben des Typs lemti - lèmt zwischen den anderen des Typs Cē˘R
In the Journal:
Baltistica. 2007, t. 42, Nr. 2, p. 211-242
Keywords:
LT
baltų kalbos; veiksmažodžiai.
EN
Baltic languages; verbs.
Summary / Abstract:

LTStraipsniu baigiama visų Cē˘R (t. y. CeR-ti, CeR-I-a, CēR-ē) tipo veiksmažodžių analizė. Jame tiriamos Cē˘m tipo šakninių veiksmažodžių poros lietuvių ir latvių kalbose, gretinant su Cē˘r ir Cē˘l tipo veiksmažodžiais. Straipsnyje aptariami bendrieji lem˜ti tipo rytų baltų veiksmažodžiai įvairiais lygmenimis (semantiniu, morfologiniu, morfonologiniu), nustatomi jų darybiniai-etimologiniai ryšiai su bendrašakniais kitų struktūrinių tipų veiksmažodžiais. Sugretinus abiejų rytų baltų kalbų duomenis, išryškinami jų panašumai ir skirtumai. Drauge bandoma apžvelgti paties struktūrinio tipo formavimąsi, jo susidarymo sąlygas ir laiką. Todėl sinchroninę analizę papildo diachroninė. Aptariamieji veiksmažodžiai turi senas šaknis, atitikmenų giminiškose kalbose. Atskiri pavyzdžiai lingvistinėje literatūroje yra ne kartą įvairių autorių analizuoti. Nors kai kurie kitų kalbų giminaičiai yra tik vediniai, tačiau etimologai paprastai atstato indoeuropietiškąsias veiksmažodines šaknis. Tos rekonstrukcijos ivairuoja ir struktūriškai, ir semantiškai. Grupinė panašaus tipo pavyzdžių analizė leidžia tokias rekonstrukcijas patikslinti, padaryti daugiau istorinio pobūdžio išvadų. Visais atvejais aptariamieji Cē˘m tipo veiksmažodžiai gretinami su kitais Cē˘r tipo pavyzdžiais, daromi apibendrinimai apie jų raidos bendrumus ir skirtumus. Prūsų kalbos duomenys tik pateikiami sugretinimui. Dėl medžiagos stokos, o ypač dėl reikšmingų morfologinių ir morfonologinių skirtumų, prūsų kalbos veiksmažodžiai negali būti lygiavertiškai tiriami su rytų baltų kalbų veiksmažodžiais.

ENThe article completes the analysis of all the verbs of the type Cē˘R (i.e. CeR-ti, CeR-I-a, CēR-ē). It studies the pairs of verbs having Cē˘m root in Lithuanian and Latvian languages comparing them to the Cē˘r and Cē˘l type of verbs. The article discusses the general Eastern Baltic verbs of the type lem˜ti on various levels (semantic, morphological, morphonological) establishing their formation-etymological relations with the verbs of other structural types having the same root. After comparing the data from the both Eastern Baltic, their similarities and differences were identified. Moreover, there was an attempt to analyze the formation of the very structural type, the conditions and time of its formation. Therefore, the synchronic analysis was complemented by a diachronic. The verbs discussed have old roots and equivalents in other languages. Some examples were analyzed by various authors in the linguistic literature. Though some equivalents in other languages are only derivatives, the etimologists usually recover the Indo-European verbal roots. These reconstructions vary both structurally and semantically. Group analysis of similar examples allows specifying such reconstructions and making more conclusions of a historical type. In all the cases the verbs of Cē˘m type were compared to other examples of the type Cē˘r, making some generalizations on their similarities and differences. Some examples from Prussian language were presented for the sake of comparison. Due to the lack of material and especially due to significant morphological and morphonological differences, Prussian verbs cannot be studied in line with the Eastern Baltic verbs.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16362
Updated:
2020-11-29 20:31:50
Metrics:
Views: 60
Export: