Bendros baltų ir germanų etimologijos (veiksmažodinių atitikmenų struktūra) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendros baltų ir germanų etimologijos (veiksmažodinių atitikmenų struktūra): disertacija
Alternative Title:
Shared Baltic and Germanic etymologies (structure of verb correspondences)
Publication Data:
Klaipėda, 2005.
Pages:
157, [85] lap. : lent
Notes:
Disertacija rengta 1999-2005 m. Klaipėdos universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Klaipėdos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Gemeinsame baltisch-germanische Etymologien (Struktur der Verbentsprechungen) Klaipėda, 2005 49, [1] p., įsk. virš
Summary / Abstract:

LTIndoeuropeistikos, archeologijos, istorijos bei kitų mokslų duomenys vis dažniau patvirtina hipotezę, kad baltų ir germanų gentys išsiskyrė indoeuropiečių prokalbės skilimo metu. Didžiausia baltų ir germanų leksikos bendrybių dalis, matyt, yra paveldėta iš indoeuropiečių prokalbės […]. Šio darbo tikslas – tirti bendrų baltų ir germanų veiksmažodinių šaknų struktūrą ir kilmę, atskleisti baltų ir germanų veiksmažodinių atitikmenų morfologinės struktūros bendrybes […]. Pirmojoje darbo dalyje Bendrieji tyrimo principai pateikiami bendrų baltų ir germanų veiksmažodinių šaknų nustatymo ir rekonstrukcijos principai, baltų ir germanų veiksmažodžio sistemų apibūdinimas, darbą pagrindžianti pirminių veiksmažodžių samprata ir pirminių veiksmažodžių nustatymo kriterijai; morfologinės analizės metodai [...]. Antroje darbo dalyje Bendros baltų ir germanų veiksmažodinės šaknys pateikiamos nustatytos ir rekonstruotos abiem kalbų grupėms bendros indoeuropietiškos šaknys, nustatomi jų struktūriniai tipai. Grupuojant šaknis pagal tai, kokiose kalbose, be baltų ir germanų, jos gali būti pratęsiamos, siekiama verifikuoti jų senumą, suskirstyti jas diachroniniais sluoksniais, nustatyti baltų ir germanų izoglosas. Trečioje dalyje Morfologinė prezentinių formų analizė tiriama ir gretinama formalioji pirminių baltų ir germanų veiksmažodžių struktūra: a) prezentinių formų šaknies vokalizmas, b) prezento formantai, c) reduplikuotos formos, d) galūnių jungimo būdas [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENData from Indo-European studies, archaeology, history and other sciences adds more support to confirming the hypothesis that Baltic and Germanic tribes went separate ways at the time the speakers of the Indo-European proto-language dispersed. It would appear that the greatest part of Baltic and Germanic lexical commonalities is inherited from the Indo-European proto-language […]. The aim of this work is to examine the structure and origin of shared Baltic and Germanic verb roots and to reveal common aspects of the morphological structure of corresponding Baltic and Germanic verbs […]. In the first part of the work, General principles of research, the general principles for identifying and reconstructing Baltic and Germanic verb roots are presented; likewise a description of the Baltic and Germanic verb system; the fundamental basis for this work, namely the concept of primary or primitive verbs and the criteria for establishing them; methods of morphological analysis [...]. The second half of the work, Shared Baltic and Germanic verb roots, presents identified and reconstructed Indo-European roots that are common to both language groups; their structural types are established. Grouping the roots according to where (in which other language families besides Baltic and Germanic) they may still be found, an attempt is made to verify their antiquity, grouping them in diachronic layers, establishing Baltic and Germanic isoglosses. In the third part, A morphological analysis of present tense forms, the formal structure of primary or primitive Baltic and Germanic verbs compared and analysed: a) the vocalism (vowel structure) of the roots of present tense forms, b) vowel formants in present tense verb forms, c) reduplicated forms, d) inflection combination pattern [...].

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6661
Updated:
2022-03-05 17:09:47
Metrics:
Views: 30
Export: