Suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybės
Alternative Title:
Opportunities of continuing adult education
In the Journal:
Santalka. 2007, t. 15, Nr. 2, p. 88-99
Keywords:
LT
Pakruojis; Lietuva (Lithuania); Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTŠiandien mokymasis visą gyvenimą jau nėra tik vienas iš švietimo ir mokymo aspektų – jis nuosekliai tampa svarbiausiu principu. Suaugusiųjų tęstinis mokymasis Lietuvoje, palyginti su ES vidurkiu, nėra pakankamai išplėtotas. Šį teiginį pastaraisiais metais pagrindžia daug faktų ir tendencijų: nemažos dalies gyventojų turima kvalifikacija neatitinka darbo rinkos reikalavimų arba stokojama formalios kvalifikacijos, nepakankamai kryptingai išplėtota profesinio rengimo sistema, palyginti su ES išsivysčiusiomis valstybėmis, nedaug suaugusiųjų dalyvauja tęstinio mokymosi programose, be to, įsitvirtinimą darbo rinkoje sunkina neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo stoka ir kt. Tai rodo, jog suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybių plėtojimas neabejotinai yra svarbi valstybės, organizacijų ir pavienių individų pažangos sąlyga. Siekiant ištirti prielaidų, lemiančių suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybių plėtrą, ypatumus, buvo atliktas tyrimas Pakruojo rajone. Tyrimai rodo, kad darbingiausio amžiaus asmenis mokytis skatina nuolat didėjantys darbo rinkos reikalavimai, o labiausiai trukdo – lėšų ir laiko stoka. Dažniausiai savo kvalifikaciją gyventojai tobulina arčiausiai gyvenamosios vietos esančiuose centruose, darbovietėje. Jie tobulina užsienio kalbos įgūdžius, kompiuterinį raštingumą, vadybos gebėjimus. Poreikis tobulėti ir konkurencija darbo rinkoje taip pat skatina keisti darbo stilių. Tikslingiausia informaciją apie organizuojamus kursus skelbti internete ir darbovietėse.Reikšminiai žodžiai: Suaaugusiųjų mokymosi motyvai; Suaugusiųjų mokymosi motyvai; Tęstinis mokymas; Švietimo politika; Education politics; Lifelong learning; Motive learning of adult.

ENToday lifelong learning is not just one of the education and teaching aspects anymore; it has consistently become the most important principle. Continuing education of adults is not sufficiently developed in Lithuania, as compared to the EU average. This statement has been recently grounded by a number of facts and tendencies: the qualifications hold by a large share of population do not meet the requirements of the labour market or people lack formal qualifications; the development of the vocational training system is not focused enough, as compared to the developed EU Member States; a small share of adults take part in continuing learning programmes; furthermore, establishment in the labour market is impeded by the lack of recognition of non-formal and informal learning, etc. This shows that the development of continuing adult learning possibilities is definitely an important condition for the advancement of the state, organisations and individuals. Seeking to explore the peculiarities of preconditions for the development of continuing adult learning possibilities, a research was carried out in Pakruojis District. The research shows that people of prime working age are motivated to learn by the ever increasing requirements of the labour market; however, this motivation is interrupted by lack of finance and time. Most often people improve their qualifications in the centres that are closest to their place of residence or in their workplaces. They improve their foreign language skills, computer literacy and management competencies. The need to improve and competition in the labour market are also the stimuli for changing the working style. It is most advisable to announce the information about organised courses on the Internet or at workplaces.

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16275
Updated:
2018-12-17 11:53:45
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: