Ein Keiserzeitliches Grab mit einer Brustkette aus Adlig-Heydekrug (Šilutės Dvaras) im Lichte der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Ein Keiserzeitliches Grab mit einer Brustkette aus Adlig-Heydekrug (Šilutės Dvaras) im Lichte der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn
Alternative Title:
Romėniškojo laikotarpio kapas su krūtinės papuošalu iš Šilutės dvaro (buv. Adlig Heydekrug) Herberto Jankūno archyvinio palikimo šviesoje
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2001, t. 21, p. 121-128
Keywords:
LT
Romėniškas laikotarpis; Herberto Jankūno archyvas.; Romėnų periodas; Šilutė; Krūtinės papuošalas; H. Jankūno archyvas.
EN
Roman Period; Archive of Herbert Jankuhn.; Rome period; Heydekrug; Breast decoration; H. Jankunas archive.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi XIX a. 9-ame dešimtmetyje atrasti archeologiniai dirbiniai iš Šilutės dvaro žemių. Žymaus vokiečių archeologo Herberto Jankūno (1905-1999) archyvinis palikimas suteikia galimybę atkurti vadinamojo kapo iš Šilutės dvaro (Adlig Heydekrug) sudėtį. XIX a. archeologinė literatūra teikė labai miglotų žinių apie radinių iš Šilutės visumą. H. Jankūno archyve išliko jo paties daryti Kionigsbergo "Prussia" muziejuje saugotų radinių piešiniai ir pastabos. Jų dėka galima sužinoti, koks buvo visas Šilutės dvaro radinių komplektas. Šiame straipsnyje pateikiami autentiški H. Jankūno piešiniai, piešti ant languoto popieriaus lapelių, bei įrašai greta jų, aptariami dirbinių tipai. Stiklinių karolių formos atstovauja brandžiam romėniškajam periodui ir vėlyvojo romėniškojo periodo pradžiai. Dideli disko formos gintariniai būdingi Europos Barbarieumui B2/C1-D periodui (II a. II pusė - V a. I pusė). Kitą Šilutės dvaro radinių grupę sudaro žirgo aprangos reikmenys. Panašūs žirgo reikmenys M. 0rsnes (1993) tipologijoje datuojami nuo B2 (70-150 m.) iki C2 (250-300 m.) pradžios. Žirgo auka būdingesnė vyrų kapams, tačiau smeigtukai turėjo būti iš moters kapo. Vargu ar kartu su žirgu buvo palaidota moteris ("amazonė"). Greičiausiai žirgas buvo palaidotas ar paaukotas greta dvigubo vyro ar moters kapo. Didieji gintariniai karoliai, sprendžiant pagal jų formą, galbūt buvo dar kito (trečio?) - daug vėlyvesnio kapo komplekso dalis. Tikėtina, kad XIX a. mėgėjiškų kasinėjimų metu išimta tik dalis kapo radinių, o kapų kompleksai vienas nuo kito neatskirti.

ENThe article presents the archeological articles from the lands of Šilutė manor, found in the eighties of the 19th century. The archive heritage of the well-known German archeologist Herbertas Jankūnas (1905-1999) provides the possibility to restore the composition of the so-called grave of Šilutė manor (Adlig Heydekrug). The archeological literature of the 19th century provided very vague knowledge on the totality of the findings from Šilutė. The drawings of the findings, stored in the “Prussia” museum of Konigsberg, made by H. Jankūnas himself, as well as his comments remained in his archive. They provide the possibility to learn about the entire set of findings of the Šilutė manor. The article presents the authentic drawings, drawn by H. Jankūnas on the sheets of squared paper and the entries beside them and discusses the types of articles. The forms of the glass necklace represent the mature Roman period and the beginning of the late Roman period. The large amber necklaces of the discoid shape are characteristic of the European Barbarieum B2/C1-D period (the 2nd half of the 2nd century – the 1st half of the 5th century). Another group of findings in the Šilutė manor are the articles of horse equipment. Similar horse articles are dated in M. 0rsne’s typology (1993) from B2 (70-150) till the beginning of C2 (250-300). The horse sacrifices are more characteristic of men’s graves however the pins must have been from a woman’s grave. It is not likely a woman (“an amazon” was buried together with a horse). Most likely the horse was buried or sacrificed near a double grave of a man or a woman. The large amber necklace, judging from its shape, was a part of the set of another (the third?), much later grave. It is likely that only a part of findings was excavated during the amateur excavations in the 19th century and the grave complexes were not separated from each other.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15448
Updated:
2020-04-24 14:58:09
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: