Radiniai iš Klaipėdos krašto "Prussia-Museum" archeologinės kolekcijos fotografijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Radiniai iš Klaipėdos krašto "Prussia-Museum" archeologinės kolekcijos fotografijose
Alternative Title:
Die Funde aus dem Memelland in den Aufnahmen der archäologischen Sammlung des "Prussia-Museums"
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2006, t. 7, p. 171-183
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologija / Archaeology; Archyvai / Archives; Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTNesant originalios „Prussia-Museum“ sukauptos medžiagos, vienas iš pagrindinių šaltinių apie Klaipėdos krašte iki 1945 m. aptiktus radinius išlieka publikacijos ir su šiais radiniais susijusi, įvairiuose Europos muziejuose ir mokslo institucijose išlikusi archyvinė medžiaga – „Prussia-Museum“ dirbusių įvairių institucijų archeologų išrašai iš inventorinių knygų, radinių aprašai ir piešiniai (eskizai), kartotekos. Tokiuose asmeniniuose archyvuose galima aptikti daug vertingos nepublikuotos informacijos. Be įvairių archeologų sukurtos rankraštinės archyvinės medžiagos, kai kuriose institucijose saugoma „Prussia-Museum“ archeologinės kolekcijos radinių fotografijų. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti ir susisteminti keturių institucijų, t. y. Proistorės ir ankstyvosios istorijos muziejaus Berlyne, Istorijos instituto Taline, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vilniuje ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus Kaune fonduose saugomas fotonuotraukas, kuriose užfiksuoti Klaipėdos krašte aptikti radiniai, iki 1945 m. buvę Karaliaučiaus muziejuje „Prussia-Museum“. šios fotonuotraukos daugeliu atvejų šiandien yra vienintelis informacijos apie nepublikuotus dirbinius šaltinis. Minėtose institucijose saugomuose „Prussia-Museum“ negatyvuose ir fotonuotraukose aptikta keliolika literatūroje neskelbtų radinių iš Klaipėdos krašto. „Prussia-Museum“ nuotraukos ir jose pavaizduotų radinių aprašai yra svarbus šaltinis, papildantis informaciją ir apie publikuotus radinius iš Klaipėdos krašto.Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Archeologiniai paminklai; Muziejiniai rinkiniai; Muziejai; Archyvai; Memel/Klaipėda Land; Archaeological sites; Museums collections; Museum; Archives.

ENAs there is no original material obtained by "Prussia-Museum", the only source of information about findings discovered in the region of Klaipėda before 1945 continue to be publications and various sources kept in European museums and science institutions: extracts from inventory books made by archaeologists from different institutions of "Prussia-Museum", descriptions of findings, drawings (sketches) and catalogues. These personal archives are a vast source of valuable unpublished information. Apart from archaeologists’' archive manuscripts, some institutions have photos of findings of archaeological collections of "Prussia-Museum". The aim of this article is to review and systematise the photos of findings discovered in the Region of Klaipėda, which had been kept in the Karaliaučius museum "Prussia-Museum". Those photos are stored in the funds of four institutions: Museum of Pre-and Early History in Berlin, the History Institute in Tallinn, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania and Vytautas the Great War Museum in Kaunas. The photos are the only information about the discovered articles that have not been publicised yet. The above-mentioned institutions have photos and negatives from "Prussia-Museum" which depict several unpublicised findings from the Region of Klaipėda. The photos from "Prussia-Museum" and the descriptions of findings that are captured on them are a very important source of additional information about findings discovered in the Region of Klaipėda, which have been already presented in various scientific publications.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2944
Updated:
2020-12-15 19:38:45
Metrics:
Views: 31    Downloads: 9
Export: