Viešųjų paslaugų teikimo informacinių technologijų priemonėmis gerinimas kaimiškosiose seniūnijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešųjų paslaugų teikimo informacinių technologijų priemonėmis gerinimas kaimiškosiose seniūnijose
Alternative Title:
Improvement of the public services in rural local counties by means of the information technology
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTInformacinės visuomenės kūrimasis Lietuvoje turi didžiulę įtaką šalies ekonomikos augimui ir žmonių gerovei, nes informacinėje visuomenėje naujosios elektroninės paslaugos užtikrina spartesnę visų sričių pažangą. Tai skatina valstybines ir privačias institucijas įsisavinti naujas paslaugas, pagrįstas naujausiomis informacinėmis ir telekomunikacinėmis technologijomis. Valstybinės institucijos pradeda siūlyti naujas viešas paslaugas, paremtas naujomis technologijomis, tai skatina visuomenės informacinį raštingumą. Sukuriamos prielaidos informacinei visuomenei vystytis ir augti žinių ekonomikai. Tačiau tam pasiekti reikalingos nemažos visų šalies viešojo administravimo lygmenų pastangos. Mažiausiai ištirta ir silpniausia grandis teikiant elektronines viešąsias paslaugas yra seniūnijos, ypač kaimiškuosiuose regionuose. Todėl ir buvo atliktas tiriamasis darbas, siekiant parengti pasiūlymus, kaip pagerinti viešųjų paslaugų teikimą kaimiškosiose seniūnijose informacinių technologijų priemonėmis.Darbo struktūrą sudaro trys pagrindinės dalys: pirmoje dalyje analizuojami paslaugų teikimo visuomenei aspektai; antroje dalyje apžvelgtos elektroninių viešųjų paslaugų plėtros tendencijos; trečioje dalyje analizuojami elektroninių viešųjų paslaugų gyventojams informacinių technologijų priemonėmis ypatumai kaimiškosiose seniūnijose. Buvo atliekama 2000-2007 m. antrinių duomenų, charakterizuojančių viešųjų paslaugų teikimą visuomenei informacinių technologijų priemonėmis, analizė ir sintezė. Siekiant ištirti ei. viešųjų paslaugų teikimą seniūnijų lygiu, atlikta seniūnijų internetinių tinklalapių ekspertinė analizė ir interviu metodu nustatyti seniūnijos darbuotojų poreikiai teikti seniūnijos ei. viešąsias paslaugas. Taip pat darbe naudoti mokslinės literatūros, dokumentų analizė ir sintezė, tiesioginis interviu, indukcija bei dedukcija, loginio abstrahavimo ir lyginimo, loginio mąstymo bei grafinio vaizdavimo metodai. Atlikus mokslinės literatūros analizę, antrinių šaltinių bei ekspertiniu ir interviu metodu gautų duomenų analizę, parengtos rekomendacijos kaimiškųjų seniūnijų informacinių sistemų tobulinimui. [Iš leidinio]

ENToday limited access to information condemns human being to social exclusion therefore it is important to ensure access to modern technologies for all of those who wish, especially for those who have never used it, mainly in rural areas. There are a lot of researches into supplied public services with the help of information technologies on the level of municipality. But today there are no such researches on the level of local settlements (counties), especially in rural areas. Therefore, the aim of this paper is to provide electronic public services of better quality in the level of local settlements. The hypothesis put forward in this work is that quality of the electronic public services provided by local government does not meet the requirements. The subject of research - electronic public services. The object of research - quality of electronic public services and its needs for support assessment. The aim of work-to analyze the supply of electronic public services to citizens and to propose the recommendations for information gathering, storage and information system development to the local authority in rural areas. The objectives: 1. To analyze the scientific literature, normative documents for public administration and electronic public services supply guarantee. 2. To analyze the opportunities for public electronic services supply and their necessity in rural local counties: 2.1. The potentials and readiness to supply the electronic public services in public institutions (local settlements); 2.2. The needs for infrastructure, provision of information and information communication technologies, computer usage skills and electronic public services. 3. To conduct research into the electronic public services in the local public authority and its perspective for creation the local information system.4. To formulate the recommendations for information gathering, storage and information system development to the local authority with a view to ensure the access to public electronic services for citizens. The methods used in this work are: analysis of scientific source texts, publications, secondary source texts and legal documents, online questionnaire survey, analysis of existing data and websites, interview, contrastive case studies, contrastive analysis and synthesis of findings, grouping and graphical presentation of research data, deductive method. The theoretical part deals with the concept of information society, perspectives and development strategy, features of knowledge society and aims of its creating; analyses services of informational society, e-government as a new qualitative modernized state management. Analysis of local county functions and activity, analysis of issued documents, frequency of their providing, research into local county e-services situation and demand have been made, for the latter the method of qualitative research interview and quantitative research (questionnaire inquiry) applying descriptive statistics method have been chosen. The analysis of research results has confirmed the hypotheses above and allowed for conclusions that in Lithuania use of information technologies for providing of the electronical public services by local government does not meet the requirements and is not developed enough. Therefore there is big demand for its further development - increase of quality of local county electronic public services would be accepted as innovative and useful phenomenon which would make the work of authorities easier and faster, and what is most important - it would improve the life quality of residents in rural areas. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15124
Updated:
2018-12-17 12:14:03
Metrics:
Views: 44    Downloads: 9
Export: