Stray ground stone axes from Užnemunė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Stray ground stone axes from Užnemunė
Alternative Title:
Atsitiktiniai gludinti akmeniniai kirviai iš Užnemunės
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2002, t. 5, p. 41-50
Keywords:
LT
Užnemunė; Akmeniniai gludinti kirviai; Radiniai, atsitiktiniai; Tipologija; Interpretavimas.
EN
Užnemunė; Gruond stone axes; Stray finds; Typology; Interpretation.
Summary / Abstract:

LTAkmeniniai gludinti kirviai yra viena seniausiai žinomų ir populiarių archeologinių radinių grupių. Šiame straipsnyje analizuojamos jų ypatybės Užnemunėje. Didelę istorinio - kultūrinio palikimo dalį sudaro atsitiktiniai archeologiniai radiniai. Autorius siūlo iš principo neneigti atsitiktinės medžiagos aiškinimo galimybių, o skatina ieškoti naujų patikimų būdų ją interpretuoti. Šiam tikslui yra siūlomas "statistinis - geografinis" metodas, kurio esmė yra tiesiogiai proporcingas santykis tarp teritorijos ir statistikos. Turint omenyje, jog Užnemunė sudaro 12,6 % Lietuvos ploto, tikėtina, kad tiek pat procentų turėtų sudaryti Užnemunėje rastų kiekvieno radinių tipo skaičius. Prielaidas interpretacijai sudaro tarp realaus ir teoriškai išvesto radinių skaičiaus skirtumas. Stiprią senųjų virvelininkų įtaką Užnemunėje liudija didesnis europinių laivinių kovos kirvių kiekis. Bendra gludintų kirvių paplitimo vaizdo apžvalga leidžia teigti, jog Užnemunėje vyravo tarpkultūrinės formos (dviašmeniai, europiniai kovos kirviai). Vietinės raidos tipų (kirvių ilga kvadratine pentimi, baltiškų laivinių kovos kirvių) Užnemunėje yra aptinkama rečiau nei kitose Lietuvos dalyse. Straipsnyje autorius išsako nuomonę apie naujo Lietuvos archeologijos atlaso sudarymo būtinybę.

ENBruised hatchets, made of stone are one of the earliest known and popular groups of archeological findings. The article analyzes their peculiarities in the Neman area. A big part of historical – cultural heritage is incidental archeological findings. The author suggests not denying the possibilities of interpretation of the incidental materials, and rather encourages searching for new reliable ways of their interpretation. For this purpose a “statistical – geographical” method is suggested, the essence of which is the directly proportionate relation between the territory and statistics. Having in mind that the Neman area amounts to 12.6 % of the area of Lithuania, it is likely that the number of findings of each type, found in the area, would amount to the same percentage. The prerequisites for interpretation are shaped by the difference between the actual and theoretically estimated number of findings. The strong influence of old hatchet makers in the Neman area is evidenced by a greater amount of marine hatchets of the European style. The overall overview of the spread of bruised hatchets allows for stating that intercultural forms (two-blade and European hatchets) were prevalent in the Neman area. The local types (hatchets with a long quadrangular head and Baltic marine hatchets) were found in the Neman area less frequently than in other parts of Lithuania. In his article the author expresses the opinion on the necessity of compiling a new Lithuanian archeology atlas.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14646
Updated:
2018-12-17 11:01:16
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: