The Role of quality management in the process of innovation development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of quality management in the process of innovation development
Alternative Title:
Kokybės vadybos vaidmuo inovacijų plėtros procese
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 3 (43), p. 15-21
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Kokybė / Quality.
Summary / Abstract:

LTLietuvai integruojantis į europinės erdvės procesus bei ekonomikos globalizavimą, neišvengiamai tenka spręsti daugelį netradicinių uždavinių, susijusių su inovacijų procesu. Inovacijų diegimas ir plėtojimas suteikia galimybę modernizuoti gamybos bei paslaugų teikimo struktūras, tobulinti produktus bei technologijas, didinti jų tarptautinį konkurencingumą. Šiame straipsnyje keliami klausimai, kas sąlygoja inovacijų atsiradimą ir plėtrą? Koks galėtų būti kokybės vadybos kaip mokslo bei atskirų kokybės vadybos metodų kaip inovacijų vaidmuo šiame kontekste? Kaip organizacijai pasiruošti kurti bei priimti inovacijas? Straipsnyje pateikiama inovacijų sąvokos paradigma, apibūdinami inovacijų šaltiniai bei inovacijų plėtrai įtaką darantys veiksniai, pateikiami požiūriai į inovacijas (valstybės lygiu, įmonės lygiu bei organizacijos lygiu) bei kokybiniai šių požiūrių aspektai. Akcentuojama, jog kiekvienam iš minėtųjų požiūrių būdingas kokybinis aspektas, tačiau skiriasi jo pritaikymo lygmuo bei mastas. Atsižvelgiant į tai, jog inovacijų plėtrai įtaką darančių veiksnių erdvėje dominuoja sociokultūrinis aspektas, būtina suvokti, kad nepakitusias inovacijas galima nagrinėti tik jų sukūrimo erdvėje. Analizuojant inovacijas makrolygmenyje, šalis, adaptuojanti kitoje šalyje sukurtas inovacijas, gali pritaikyti tik žinias, tačiau sociokultūrinė aplinka neišvengiamai sukelia modifikacijų. [...].Šiuo metu Lietuvoje sparčiausiai plintanti vadybinė inovacija yra diegiamos vadybos sistemos. Pagrindinės priežastys, dėl kurių organizacijos nusprendžia diegti vadybos sistemas pagal ISO 9000 šeimos standartus, yra šios: tikimasi, jog įdiegta vadybos sistema užtikrins vartotojų reikalavimų ir lūkesčių patenkinimą (Johnson, 1993), numatys, kaip organizacijoms tapti konkurencingesnėmis minimizuojant kaštus. Vadybos sistemos taip pat diegiamos dėl institucinių priežasčių (Brunsson, Jakobson, 2000), taip pat dėl to, kad tai - būtina sąlyga konkuruoti Europos rinkoje (Bodinson, 1991). Sėkmingai diegiami inovatyvūs kokybės vadybos metodai suteikia galimybę organizacijoms geriau adaptuotis prie kintančių sąlygų ir lengviau adaptuoti įvairaus pobūdžio inovacijas. Vis dėlto patys kokybės vadybos metodai traktuotini kaip vadybinė inovacija, todėl jos įdiegimas organizacijose susijęs su neigiamos modifikacijos rizikomis. Pateiktos straipsnio išvados kaip teiginiai reikalauja išsamesnio pagrindimo atliekant teorinę galimybių analizę bei socialinius tyrimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ISO 9000; Inovacijos; Kokybė; Visuotinės kokybės vadyba (VKV); ISO 9000; Innovations; Quality; Total quality management (TQM); Total quality management (TQM), innovations, quality, ISO 9000.

ENMany unusual questions have to be solved which are in touch with processes of innovation as Lithuania integrates into European space of processes and globalization of economics. Implementation of innovations gives an opportunity to modernize the structures of manufacturing and services, to improve products and technologies, to raise their international competition. Questions like what causes the rise and development of innovations are being raised in this article. What could quality management as science and as separate management methods do as innovations in this context? How the company could and should prepare for innovations? In this article the paradigm of innovation concept is presented, sources of innovations are presented and also the causes of development are described. Points of view to innovations are described (in governmental, company and organizational level), also quality aspects, attention is being paid to EU's innovation stimulation. Conclusions of this article as propositions need deeper substantiation by providing theoretical analysis of possibilities and social researches. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34117
Updated:
2020-04-03 14:18:36
Metrics:
Views: 19
Export: