Vietovardžių pradiniai priebalsiai bei jų junginiai = Initial consonants and their clusters in toponyms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietovardžių pradiniai priebalsiai bei jų junginiai =: Initial consonants and their clusters in toponyms
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 1, p. 32-37
Keywords:
LT
Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTIki šiol jau nemažai analizuota tikrinių žodžių - pavardžių ir vietovardžių - skiemens struktūra, nustatyti skiemens apibendrinti ir poziciniai tipai (žr. Kliukienė. Varatinskaitė. 2006; Kliukienė, 2006; 2007), tačiau nebuvo atsižvelgta į tai, kokie priebalsiniai junginiai dominuoja vietovardžių skiemenyse. Norint aprašyti vietovardžių skiemenų priebalsinius modelius ir buvo atliktas šis tyrimas. Tiriamąją medžiagą sudarė 1638 pavadinimai iš Vietovardžių kirčiavimo žodyno (1994). Suskaidžius vietų vardus fonologiniais skiemenimis gauti 4935 tiriamieji skiemenys. Šie duomenys buvo leidžiami į kompiuterį (dirbta su Microsoft Word programa). Toliau naudotasi A. Girdenio specialiai sukurta kompiuterine programa SKIEMUO.PAS. (programavimo kalba Turbo Pascal. 7). Šia programa apdoroti priebalsių junginiai, nustatyti jų poziciniai modeliai bei tų modelių produktyvumas. Atlikus analizę gautos tokios išvados: Vietovardžiuose realizuojamos visos lietuvių kalboje įmanomos pradinės priebalsinių junginių kombinacijos: ST, TR, SR. STR; Produktyviausias skiemuo su vienanare sprogstamąja iniciale - TV; Dvinarių ir trinarių pradinių priebalsių junginiai priskiriami periferijai, nes jų dažnumas itin menkas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vietovardis; Skiemuo; Priebalsių junginys; Pradinė priebalsių grupė; Galinė priebalsių grupė.

ENThe syllable structure of proper names, surnames and toponyms, as well as their general and positional patterns have been subjected to detailed analysis in a number of works (see in Kliukiene, Varatinskaite (2006); Kliukiene (2006; 2007). The initial clusters of consonants dominating the syllable of toponyms, however, have not been considered in these papers. The present investigation is an attempt to fill the gap and describe the initial consonant patterns of the syllable of toponyms. The corpus for the research includes 1638 toponyms from the Dictionary of Stress in Place Names (1994). After the syllabification of toponyms into phonological syllables, 4935 syllables were obtained for the investigation. These data were processed with the computer (Microsoft Word). For further analysis the original software programme SKIEMUO.PAS. created by Aleksas Girdenis (programming language Turbo Pascal. 7). The programme was used to process syllable clusters in order to determine positional patterns and their productivity. The following conclusions were drawn from the analysis: In toponyms, all initial consonant clusters possible in the Lithuanian language, namely, ST, TR, SR and STR, can be found; The most productive is the syllable with a monomial plosive initial, TV; Binomial and trinomial initial clusters are to be regarded marginal, because their frequency of occurrence is very low. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14410
Updated:
2018-12-17 12:12:18
Metrics:
Views: 13
Export: