Ekonominių veiksnių įtaka inovacijoms versle: Lietuvos atvejis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominių veiksnių įtaka inovacijoms versle: Lietuvos atvejis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2008.
Pages:
115 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2008 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTInovacijų tyrimų analizė atskleidžia, kad yra žinoma daugiau apie inovacijų vaidmenį ir poveikį nei apie tai, kaip jos kuriamos ir diegiamos. Disertacijoje analizuojama atskirų inovacijų veiksnių įtaka inovacinės veiklos rezultatams, atsižvelgiant į kontekstą ir sisteminį inovacijų pobūdį. Analizuojant teorinius aspektus, kritinius nustatant veiksnių reikšmingumą, nagrinėjamas inovacijos apibrėžimas, taip pat tipologija ir valdymo ypatumai, kurie riboja inovacijų veiksnių aibę. Ekonominėje ir vadybinėje literatūroje pateikiamų veiksnių sisteminė analizė leidžia identifikuoti teorinius inovacijų veiksnius, tarp kurių yra ir ekonominiai veiksniai. Taip pat išryškinama inovacijų ir jų veiksnių matavimo problema, kuri kyla vertinant veiksnių reikšmingumą. Atsižvelgiant į teorinės analizės išvadas bei inovacijų veiksnių ekonominių empirinių tyrimų patirtį, formuojamas inovacijų veiksnių įtakos vertinimo algoritmas ir nuoseklumas. Inovacijų veiksnių įtaką siūloma vertinti naudojant tikimybinį logit metodą bei analizuojant veiksnių kintamųjų koeficientų statistinį reikšmingumą bei ribinius poveikius. Remiantis sudarytu algoritmu bei metodais, atliekamas empirinis inovacijų veiksnių įtakos tyrimas Lietuvos įmonėse, apimantis 1999-2001 ir 2002-2004 m. laikotarpių duomenis. Analizuojami veiksniai, kurie turi įtakos tam, ar įmonėje bus diegiamos inovacijos, bei veiksniai, turintys įtakos atskirų tipų – produkto ir proceso – inovacijoms. Suvokiamo inovacijų įtakos laipsnio veiksnių tyrimo metu nustatoma, ar įmonių vadovai vertina inovacijų veiksnius taip pat, kaip nustatyta ankstesniuose etapuose. Disertacijoje pateiktos tyrimų išvados leidžia spręsti apie struktūrinių ryšių tarp inovacijų ir jų veiksnių pobūdį bei veiksnių įtakos stiprumo laipsnį. [eLABa]

ENThe analysis of innovation research reveals that it is known more about the role and impact of innovations than about how they are developed and implemented. In the dissertation, various innovation factors are analysed taking into account context and systemic nature of innovation. While analysing theoretical aspects critical for identification of significant innovation factors, innovation definition, typology, and management peculiarities are considered, because they limit the set of innovation factors. Systemic analysis of factors, presented in economic and management literature, allows identifying a number of theoretical innovation factors, which also include economic factors. Problems related to factor measurement are described as well, because measurement issue is a part of factor significance evaluation task. Taking into account the conclusions of theoretical analysis and experience of empirical research on innovation factors, research algorithm and sequence, used for evaluation of innovation factors’ influence, are formulated. It is suggested to evaluate the influence of innovation factors by using logit method and analysing statistical significance of variables’ coefficients and factors’ marginal effects. Using the algorithm and related methods, empirical study of innovation factors’ influence in Lithuanian firms during the periods 1999-2001 and 2002-2004 is conducted. Factors, which have influence on innovation implementation in firms, and innovation factors having influence on product and process innovations, are studied. Then, it is explored whether managers of companies perceive innovation factors in the same way as previously identified. The findings of the empirical research provided in the dissertation allow drawing conclusions about the nature and relative strength of structural relations between innovation factors and outcomes. [eLABa]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14289
Updated:
2022-02-07 20:09:07
Metrics:
Views: 57
Export: