Skirtingi, bet lygūs visuomenėje ir darbuotėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skirtingi, bet lygūs visuomenėje ir darbuotėje
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija, [2007].
Pages:
477 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Neįgalieji / Disabled persons.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinėje monografijoje aprėpti patys svarbiausieji diskriminacijos raiškos aspektai: lyties (vyrų ir moterų), lytinės orientacijos, amžiaus, tautinės kultūrinės ir sveikatos (neįgalumo) skirtybių aspektai. Dėl daugelio priežasčių šios skirtybės kol kas lieka didžiausiais kliuviniais, realizuojant vienodų galimybių principą įsidarbinant, dirbant ir kylant karjeros pakopomis. Leidinyje parodyta, kad esminiu dalyku yra ne tik objektyvi žmogaus gerovė, bet ir jo savijauta - psichologinė ir emocinė gerovė. Diskriminacijos ir nelygybės ištakos glūdi tolimoje žmogaus praeityje, jos iš dalies determinuotos biologiškai. Evoliucinė socialinė psichologija turi svarių įrodymų, kad žmonių vidugrupiniai santykiai grįsti prosocialiomis (pvz., altruistinėmis), o tarpgrupiniai santykiai - antisocialiomis (pvz., nepakantos kitokiems) tendencijomis. Knygoje, remiantis neoklasikine, žmogiškojo kapitalo ir kontrakto teorijomis, ne tik pagrįsta diskriminacijos dėl amžiaus galimybė, bet ir remiantis atliktu tyrimu parodytas jos pobūdis atskirų amžiaus grupių atžvilgiu. Parodyta, kodėl jaunimas diskriminuojamas apmokėjimo už darbą srityje, o pagyvenę žmonės - priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo srityje. Tyrimo rezultatų pagrindu numatytos atidiskriminacinės priemonės. Knygoje plačiai aprėpiama rasinės diskriminacijos problematika, kadangi etninė kilmė kaip diskriminacijos darbo rinkoje prielaida, neabejotinai susijusi su daug platesniu diskriminacijos reiškinio atsiradimo kontekstu. Kolektyvinėje monografijoje pateikiami ne tik literatūros šaltinių, bet ir autorių atlikto tyrimo duomenys. Pirmą kartą parodyti atskirų žmonių grupių diskriminacijos laipsniai visoje ES ir Lietuvoje. Visiškai nauja medžiaga apie galimus diskriminacijos įveikos kelius.Reikšminiai žodžiai: Siūloma: diskriminacija; Neįgaliųjų diskriminacija; Lytinė diskriminacija; Diskriminacija dėl amžiaus; Rasinė diskriminacija; Darbo rinka.

ENThe collective monograph covers the most important aspects of discrimination: sex (male and female), sexual orientation, age, national-cultural, and health (disability). Those factors remain the main obstacles in implementing equal opportunities principles in employment, job, and carrier. The publication shows that the objective welfare of people is not the most important factors; psychological and emotional wealth count too. The roots of discrimination and inequality lies in the deep past of humankind; they are partially determined biologically. Evolutionary social psychology has strong evidence that in-group relations of people were based on pro-social (e.g. altruistic) tendencies, however, inter-group relations were based on antisocial (e.g. intolerance to other) ones. The book, based on neoclassical, human capital, and contract theories, substantiates age discrimination possibilities, and shows its nature in various age groups on the basis of conducted research. In addition, it discloses why young people are discriminated in remuneration systems, and elder people in areas of employment and dismissal from work. Based on research results, the authors sets anti-discriminative measures. The book explicitly covers problems of racial discrimination, since ethnic origin, as precondition to racial discrimination in labour market, is undoubtedly related to wider context of discrimination. The collective monograph analyses literature and data of research performed by the authors. It is the first time when discrimination levels of various groups of people in Lithuania and the EU are shown. This is completely new material about possible ways of fighting the discrimination.

ISBN:
9789955636069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13438
Updated:
2020-10-23 12:46:40
Metrics:
Views: 208    Downloads: 5
Export: