Valstybės tarnyba Lietuvoje : praeitis ir dabartis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis
Alternative Title:
Civil service in Lithuania: past and present
Editors:
  • Bukauskas, Antanas, aut, sudarymas [aut, com]
  • Krupavičius, Algis, aut, sudarymas [aut, com]
Publication Data:
Vilnius : [PRaction], 2007.
Pages:
430 p
Notes:
Aut.: Antanas Bukauskas, Vladislavas Domarkas, Asta Ivanauskienė, Jonas Jagminas, Algis Krupavičius, Tadas Limba, Kęstutis Masiulis, Aleksandras Minkevičius, Jolanta Palidauskaitė, Vygandas Paulikas, Vainius Smalskys, Eglė Vaidelytė, Žilvinas Židonis, Brigita Žuromskaitė, Giedrius Žvaliauskas.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje sutelktas platesnis požiūris į valstybės tarnybą yra aktualus tiek praktikos požiūriu, tiek apmąstant tolesnius valstybės tarnybos raidos kelius, tiek pateikiant tyrinėtojams ir studentams patogiai sutelktą kolektyvinį požiūrį į valstybės tarnybos istoriją ir dabarties aktualijas. Pirmajame skyriuje analizuojama valstybės tarnybos vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje. Atlikta analizė remiasi domenų teorija. Šis sisteminis teorinis modelis leidžia į valstybę pažvelgti kaip į metaorganizaciją ir taip įvertinti ir pamatyti konceptualias politikos, viešojo administravimo ir valstybės tarnybos sąsajas. Autoriai aptaria politinį, vadybinį, profesionalumo domenus. Jie prieina prie išvados, kad valstybės tarnyba ir viešojo administravimo sistema yra dvi vienos monetos pusės, kurias netgi būtų galima sujungti vienu įstatymu. Antrajame skyriuje analizuojama Lietuvos valstybės tarnybos genezė tarpukario Lietuvoje, gvildenami įvairūs to meto valstybės tarnybos aspektai: socialinių garantijų, kompetencijos, lavinimo ir kitus. Jis taip pat trumpai aptaria vėlesnį valstybės tarnybos tęstinumo klausimą. Trys tolesni skyriai skirti pristatyti bei aptarti valstybės tarnybos funkcijas, raidą, reformas po 1990 metų ir valstybės tarnybos sandarą ir apimtį. Pateikiama ir analizuojama gausi statistinė medžiaga apie valstybės tarnybos raidą, jos personalo kiekybinius ir kokybinius pokyčius. Taip pat gvildenama Valstybės tarnautojų registro veikla ir problemos, valstybės tarnautojų profesinis rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas. Lietuvos valstybės tarnautojų profesinio rengimo sistema yra lyginama su užsienio šalimis, aptariami jos teisiniai pagrindai, sandara, funkcijos, strategija ir raida. Tolesni monografijos skyriai jau yra skiriami aptarti atskirus valstybės tarnybos aspektus.Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnyba; Reforma; Funkcijos; Visuomenė; Civil service; Reform; Functions; Society.

ENThe broader view of civil service, provided in the monograph is relevant not only in terms of practice when discussing further ways of development, but also when providing researchers and students a collective view of the history of civil service and its present issues. The first chapter provides an analysis of place of civil service in Lithuanian public administration system. The performed analysis is based on the domains’ theory. The said systematic theoretic model allows for viewing the state as a meta-organization and seeing conceptual relations between politics, public administration and civil service. The authors discuss political, managerial and professional domains and come up to the conclusion that civil service and public administration systems are two sides to one coin, which can even be connected by one law. The second chapter analyzes the genesis of civil service in the interwar Lithuania and examines different aspects of the period: social guarantees, competences, education, etc.. The authors also briefly discuss the issue of the later continuity of civil service. Three following chapters are dedicated to presentation and discussion of functions, development, structure and scope of civil service and its reforms after 1990. The plentiful statistical materials on the development of civil service and personnel quality and quantity changes are provided and analyzed. In addition the activities of the Register of civil servants and the related problems, professional education and development of qualifications are discussed. The system of professional preparation of civil servants of Lithuania is compared with foreign countries, its legal basis, structure, functions, strategy and development are discussed. The further chapters of the monograph are dedicated to discussion of individual aspects of civil service.

ISBN:
9789955998105
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13296
Updated:
2018-04-26 16:14:35
Metrics:
Views: 83
Export: