Lyginamosios konstrukcijos 1647 m. Ewangelie polskie y litewskie vertime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyginamosios konstrukcijos 1647 m. Ewangelie polskie y litewskie vertime
Alternative Title:
Comparative constructions in the translation of Ewangelie polskie y litewskie (1647)
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 1, p. 71-89
Keywords:
LT
lyginamosios konstrukcijos; sintaksinė struktūra; jungiamasis žodis.
EN
comparative constructions; the syntactic structure; the subordinator.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos vientisinių ir sudėtinių sakinių lyginamosios. konstrukcijos 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie. Šio šaltinio lyginamosios konstrukcijos iki šiol specialiai, sistemiškai tirtos nebuvo. Evangelijos išverstos iš lenkiško, leidinyje pagrečiui su lietuvišku vertimu pateikto, Jakubo Wujeko teksto , todėl tiriamosios konstrukcijos buvo nuosekliai lyginamos su originalu. Lyginamosiomis konstrukcijomis reiškiamas kiekybinis arba kokybinis objektų lyginimas, požymio intensyvumas, ypatybės kiekio skirtumai ir panašios reikšmės. Lyginimo kriterijų lietuvių kalboje reiškia veiksmažodžiai ir laipsniuojamieji būdvardžiai arba prieveiksmiai. Lyginimo standartas reiškiamas linksniais, prielinksninėmis konstrukcijomis arba šalutiniais sakiniais (su veiksmažodžių formomis ir be jų). Linksninės ir prielinksninės konstrukcijos sudaro vientisinio sakinio, o šalutiniai sakiniai - sudėtinio sakinio lyginamąsias konstrukcijas. Lyginamieji posakiai šiame straipsnyje laikomi sutrauktais (redukuotais) sakiniais ir aptariami kartu su atitinkamais lyginamaisiais sakiniais . Pagal sintaksinę funkciją sudėtiniame sakinyje visi šiame straipsnyje nagrinėjami šalutiniai lyginamieji sakiniai priklauso prieveiksminių sakinių tipui . Pagal sintaksinio ryšio tarp kriterijaus ir standarto pobūdį skiriamos modifikuojamosios ir valdomosios lyginamosios konstrukcijos. Pirmųjų lyginimo standartas modifikuoja lyginimo kriterijumi einančius žodžius, o pastarosios yra tų žodžių laipsnio formos valdomos.

ENThe article examines the comparative constructions of simple and composite sentences in the “Ewangelie Polskie y Litewskie” of 1647. The comparative constructions of the said source have not yet been systematically examined. The evangels were translated from the Polish text, written by Jakub Wujek, which is provided in the publication together with the Lithuanian translation therefore the constructions under study were consistently compared with the original text. The comparative constructions are used for expressing the quantity or quality comparison of objects, intensiveness of a trait, the differences between the extent of a peculiarity and similar meanings. In the Lithuanian language the criterion of comparison is expressed by verbs and gradable adjectives or adverbs. The standard of comparison is expressed by cases, prepositional structures or subordinate clauses (with or without verb forms). The case and prepositional constructions form comparative constructions of a simple sentence and subordinate clauses form comparative constructions of a composite sentence. The comparative sayings in the article are considered reduced sentences and are discussed together with the corresponding comparative sentences. According to the syntactical function in the composite sentence all the subordinate comparative clauses, examined in the present article belong to the type of adverbial sentences. In terms of the character of the syntactical relation between the criterion and the standard the modified and subordinate comparative constructions are distinguished. The standard of comparison of the former modifies the words, which are the comparison criteria and the latter are subordinate to the form of the degree of the words.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13096
Updated:
2018-12-17 12:11:12
Metrics:
Views: 71
Export: