Profesinio ir ikiprofesinio pedagogų rengimo sąveika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinio ir ikiprofesinio pedagogų rengimo sąveika: disertacija
Alternative Title:
Vocational and Pre-Vocational Interaction of Pedagogue Training
Publication Data:
Šiauliai, 1998.
Pages:
131 lap. + Priedai (248 lap.)
Notes:
Dr. disert. (social. m.). - Šiaulių universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Interaction between professional and pre-professional teacher training Šiauliai : Šiaulių univ. l-kla, 1998 27 p., įsk. virš. : iliustr
Summary / Abstract:

LTProfesinis orientavimas traktuojamas kaip permanentinė, kryptinga ir sisteminga bendrojo moksleivių ugdymo dalis; jo tikslai yra formuoti asmens gebėjimus racionaliai apsispręsti bei deramai pasirengti profesinei veiklai arba profesinėms studijoms. Ikiprofesinis pedagoginis rengimas- tai vadovavimas moksleivių teorinei ir praktinei veiklai, kurioje jie įsisavina tam tikrą propedeutinį teorinį rengimosi pedagogo veiklai kursą, o taip pat įgyja praktinių profesinės veiklos gebėjimų. Profesinio ir ikiprofesinio pedagogų rengimo procese svarbiausiomis savybėmis tampa perimamumas ir tęstinumas. Šio darbo mokslinė problema- ikiprofesinio moksleivių rengimo pedagogo profesijai patirtis ir jos tęstinumas universitetinėse mokytojų rengimo studijose. Tyrimo tikslas- ištirti, parengti ir pagrįsti į vaiko asmenybę orientuoto pradinių klasių mokytojo rengimo esminius komponentus- ikiprofesinį moksleivių pedagoginį rengimą ir šio rengimo tąsą studijų aukštoje mokykloje procese. Tyrimo objektas- pradinių klasių mokytojų profesinis rengimas. Darbe nagrinėjama pedagoginė veikla apima profesinės orientacijos fakulteto 10-12 klasių moksleivius, besirenkančius pradinių klasių mokytojo profesiją, bei šią profesiją studijuojančius Šiaulių universiteto studentus. [Iš leidinio]

ENVocational orientation is treated as a permanent, streamlined, and systematic part of general education of pupils; its aims to formulate personal abilities to make rational decisions are properly prepare for a vocational activity or vocational studies. Pre-vocational pedagogic training is leading the theoretical and practical activity of pupils, during which they master certain propedeutic theoretical preparation course for activity of a pedagogue as well as gain practical vocational activity abilities. During the vocational and pre-vocational pedagogue training process, the key qualities are transferability and continuity. The scientific problem of this paper—experience of pre-vocational training or pupils for the vocation of a pedagogue and its continuity in university teacher training studies. The aim of the research is to analyse, design, and reason the key child-personality focused primary teacher training components—pre-vocational pedagogue training and continuity of this training in schools of higher education. The object of the research—vocational training of primary school teachers. The pedagogic activity analysed in the paper covers the vocational orientation faculty for the 10th-12th grade pupils who are choosing the vocation of a primary school teacher as well as students who are studying this subject in Šiauliai University.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11515
Updated:
2022-02-07 20:09:30
Metrics:
Views: 54
Export: