Europinės švietimo dimensijos - mokytojų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europinės švietimo dimensijos - mokytojų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos veiksnys
Alternative Title:
European educational dimensions - alternation factor in teachers' activities and in-service training
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, nr. 28, p. 43-50
Keywords:
LT
Europines švietimo dimensijos; Mokytojo kvalifikacija; Mokytojų kvalifikacija; Tobulinimas; Švietimo dimensijos.
EN
Educational dimensions; European dimension in education; Improvement; Improving; Teacher qualifications; Teachers' qualification.
Summary / Abstract:

LTŠiandien žmonijos vystymosi europinė geopolitinė vizija reikalauja glaudaus įvairių šalių bendradarbiavimo ir integracijos. Naujas požiūris į Lietuvos švietimo sociokultūrinius tikslus iškelia kitus reikalavimus: keisti ugdymo turinį, ieškoti naujų mokymo formų, atsižvelgiant į šiuolaikines globalias ir europines tendencijas. Lietuvos švietimo modernizavimo problema, iškilusi europinių švietimo dimensijų kontekste, skatina mokyklas dalyvauti tarptautiniuose švietimo projektuose, ieškoti esminių bendrų taškų, naujų kompetencijų ir sukurti tokią dimensiją, kuri turėtų tiesioginę įtaką ugdymo turiniui, nuolat kintančiai mokytojo veiklai ir bendram mokyklos gyvenimui. Europinės švietimo dimensijos nėra vienalytė sąvoka: viena vertus, jos traktuojamos kaip Europos Sąjungos švietimo vystymosi strategija, prisidedanti prie Europos supratimo, pilietiškumo ir pagalbos teikimo plėtojant bendrąją darbo rinką. Kita vertus, europinės švietimo dimensijos - demokratiškumu ir pagarba individui pagrįsta dinamiška realybė, akcentuojanti švietimo kokybę, daranti tiesioginę įtaką ugdymo turiniui ir visam mokyklos gyvenimui. Trečia, europinės švietimo dimensijos - tai žinių, supratimo, įgūdžių ir santykių, kurie jauną žmogų įgalins efektyviai gyventi ir dirbti, jaučiantis visateisiu Europos bendruomenės nariu, vystymas.Remiantis įvairių mokslininkų (Halašh, 1996; Fernandes, 1996; Birzea, 1996; Pereyra, 1994; Sander, 1993 ir kt. ) darbais, konstatuojama, kad europinių švietimo dimensijų samprata yra skirtinga. Europinės švietimo dimensijos yra apibrėžiamos kaip daugiaobjektės: viena vertus, kaip švietimo kaitos Europoje veiksnys, komponentas, elementas, kaitos stimulas; kita vertus, kaip ugdymo turinys, sąlygojantis žinias, nors kai kurie autoriai akcentuoja tik dimensijų realizavimą per ugdymo turinį, tarpdalykinius ryšius. Vis dėlto, nors terminas suprantamas įvairiai, galima įžvelgti atskirus jos suvokimo ar netgi raiškos lygmenis: objekto, realizavimo lygmenį ir realizavimo segmentų lygmenį. Europinių švietimo dimensijų realizavimas nukreiptas į šiuos lygmenis: švietimo politikos, mokyklos veiklos organizavimo, pedagogo ir ugdytinio veiklos, ugdymo turinio, mokymo metodo ir būdo. Realizavimo lygmeniu išryškėja europinių švietimo dimensijų segmentai: žinios, įgūdžiai, supratimas, europinė pilietybė, platesnis Europos supratimas. Jų diegimas neatsiejamas nuo bendros švietimo veiklos, realizuojamos per naują Europoje besiformuojančią švietimo ideologiją, kuri apima valstybinį ir edukacinės praktikos lygmenį. Lisabonos strategijoje (2000) konstatuojama, kokia turi būti Europa. Dokumente pabrėžiama, kad Europoje turi būti „pati konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių ekonomika pasaulyje, nuoseklus ekonomikos augimas, didesnė darbo ir socialinės sferos sanglauda”, o individo, visuomenės ir ekonomikos vystymas yra tie trys svarbiausi švietimo tikslai, kurių pasiekti galima tik realizavus mokymosi visą gyvenimą strategiją. Šiandieniniai europiečiai gyvena sudėtingame socialiniame ir politiniame pasaulyje. Labiau nei bet kada jie nori planuoti savo gyvenimą. Iš jų tikimasi aktyvios visuomeninės veiklos. [versta iš angliškos santraukos]

ENToday the optimistic European geopolitical vision of the development of mankind requires close cooperation and integration of the countries. New attitude towards personal and sociocultural aims of Lithuanian education determines the need for revision of the content of education, search for the possibility to change teaching activities, taking into consideration contemporary European and global tendencies of the educational change. The problem of Lithuanian educational modernization which has emerged in the context of European dimensions in education stimulates schools to participate in international educational projects, look for essential common points, new qualities, and create in the first place such European dimensions which directly influence educational content, comprise changeable teacher's activities and all life of school. European dimensions of education is not an indiscrete concept since, on the one hand, European dimensions of education represent the strategy of the development of the education of the European Union, contributing to the understanding of Europe, public spirit, and offering assistance in developing the common labor market. On the other hand, European dimensions of education are a dynamic reality based on democracy and respect for an individual, emphasizing the quality of education, and directly influencing the educational content and the whole school life. Third, European dimensions are the development of knowledge, skills, and relationships that would enable a young person to effectively live and work feeling a competent member of the European community.On the basis of the writings of scientists (Halašz, 1996; Fernandes, 1996; Birzea, 1996;Pereyra, 1994; Sander 1993, etc.), it can be stated that there are no clear margins in the concept of the European dimensions of education, since on the object level of the European dimensions of education there emerged the object of the implementation of European dimensions of education, distinguished by various scientists and ranging from the stimulus of change to a factor to a value. On the realization level, the implementation of European dimensions of education is realized through educational policy directed towards concrete processes in the legal basis of schools in the educational content, and in the practical activity of a pedagogue and a schoolchild. On the level of the realization segmentst the implementation of European dimensions of education is directed towards the pedagogue's and the schoolchild's standpoints, attitudes and even values, when developing wider understanding of Europe and European public spirit. Implementation of European dimensions in education is inseparable from the unified activity in education which is actualized through a new developing educational ideology in Europe comprising both state and educational practice levels. What Europe should be like is stated in "Strategy of Lisbon" (2000). It is emphasized there that Europe must be with "the most competitive and dynamic economy of knowledge in the world, with sequential rise of economy and greater cohesion of work and social sphere". Hence, the development of individual, society and economy are these three the most substantial objectives of education which can be reached only by implementation of the strategy of learning all life. Today's Europeans live in the complicated social and political world. More than ever they want to plan their life. They are expected to have active social work.[...]. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19413
Updated:
2018-12-17 11:41:52
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: