Correlation and cluster analysis of educational competence evaluation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Correlation and cluster analysis of educational competence evaluation
In the Book:
Erziehungswandel und moderne pädagogische Verfahren / Gerd-Bodo Reinert, Irena Musteikienė (Hrsg.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. P. 121-131. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 4)
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti mokymo įgūdžių įvertinimus pagal respondentų reitingą, juos atitinkamai sugrupuoti ir nurodyti jų tarpusavio ryšius. Iš viso tyrime dalyvavo 830 respondentų. Remiantis koreliacine analize, nustatyta, kad penkių mokytojų įgūdžių blokai puikiai atspindi įgūdžius: atskirų blokų įgūdžių ryšiai yra visiškai nereikšmingi, daugelio tokių santykių koeficientų modelis neviršija 0,05 ir beveik visi jie neviršija 0,1. Mokytojo gebėjimų tarpusavio ryšiai toje pačioje bloko dalyje yra daug stipresni nei tie, kurie turi išorinius įgūdžius. Tai rodo, kad įgūdžiai yra tinkamai suskirstyti į skirtingus blokus, o bloko viduje jie atitinka bendrą bloko pavadinimą. Kadangi santykiai tarp visų 45 mokytojo įgūdžių yra nereikšmingi (didžiausias pagal modulio koreliacijos koeficientą yra tik 0,425), galima teigti, kad siūlomų įgūdžių sąrašas atspindi skirtingą mokytojo įgūdžių mastą ir skiriasi teisinga sklaida; t. y. įgūdžiai nepasikartoja, jie nėra vienas kito išvados ar tęsinys, kiekvienas įgūdis savaime yra mokytojo asmenybės dalis. Klasterinė analizė atskleidė, kad grupės formuojamos pagal panašius įvertinimus; todėl natūralu, kad grupavimas į grupes daugiausia susijęs su grupe, pagrįsta populiarumo rodikliais. Naudojant klasterio analizę, buvo įmanoma sužinoti įgūdžių grupes, panašias į reitingą. Išskirtieji 9 klasteriai išskiria kompaktiškumą. Tais atvejais, kai faktorių analizė nenaudojama, turėtų būti naudojama klasterinė analizė: panašūs objektai yra sujungiami.Reikšminiai žodžiai: Edukacinė kompetencija; Edukacinės kompetencijos; Klasterinė analizė; Koreliacija; Mokytojas; Pedagoginė kompetencija,klasterių analizė; Vertinimas; Cluster analysis; Correlation; Educational competence; Evaluation; Teacher.

ENThe aim of the article is to reveal the evaluations of teaching skills according to the rating of respondents, to group them properly and to indicate their interrelationships. A total of 830 respondents participated in the survey. The interrelationships of the teachers' skills in the same block are much stronger than those that have external skills the interrelationships of the teachers' skills in the same block are much stronger than those that have external skills. This indicates that the skills are properly divided into different blocks and inside the block they meet the general title of the block. As the relationship between all 45 skills of the teacher is insignificant (the maximum according to the correlation coefficient of the module is only 0.425), it is concluded that the list of the proposed skills reflects different levels of the teacher's skills and differs in the correct distribution; i. e. skills do not recur, they are not one another's conclusion or continuation, each skill itself is a part of the teacher's personality. The cluster analysis revealed that groups were formed according to similar assessments; so, it is natural that grouping is mostly related to a group based on popularity indicators. Using the cluster analysis, it was possible to find skills groups similar to the ratings. The excluded 9 clusters distinguish compactness. In cases when the factor analysis is not used, the cluster analysis should be applied: similar objects are connected.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49772
Updated:
2019-02-14 18:56:03
Metrics:
Views: 14
Export: