Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodiniai ir metodologiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodiniai ir metodologiniai aspektai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1997.
Pages:
113 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 1997. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTSėkmingas žemės ūkio gamybos vystymas žymia dalimi priklauso nuo ekonomiško gamybinių išteklių naudojimo. Išlaidų kontrolė tampa pagrindiniu gamybos valdymo uždaviniu. Tyrimo tikslas - ištirti gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo žemės ūkio įmonėse teorinius bei praktinius klausimus ir pateikti pasiūlymus gamybos išlaidų apskaitai tobulinti bei produkcijos savikainos kalkuliavimui gerinti. Tyrimo objektas - gamybos išlaidų apskaitos tvarkymas ir produkcijos savikainos kalkuliavimas žemės ūkio įmonėse. Ypatingas dėmesys skirtas išlaidų apskaitai pagal susidarymo vietas, netiesioginių išlaidų paskirstymo problemai, išlaidų paskirstymo atskiroms pagrindinės ir šalutinės produkcijos rūšims klausimui. Darbe nustatyta išlaidų klasifikavimo reikšmė gamybos išlaidų apskaitai ir valdymo sprendimų priėmimui, pagrįstas atskirų išlaidų rūšių įskaitymo į produkcijos savikainą tikslingumas bei išlaidų kalkuliavimo sistemų įtaka produkcijos savikainos nustatymui. Pasiūlytos sintetinės sąskaitos gamybos išlaidų apskaitai tvarkyti. Išanalizuotos ir apibendrintos atskirų autorių pateiktos diferencijuotos netiesioginių išlaidų paskirstymo bazės ir pasiūlytos žemės ūkio įmonėse naudotinos diferencijuotos netiesioginių išlaidų paskirstymo bazės. Nustatyti išlaidų paskirstymo atskiroms žemės ūkio produkcijos rūšims kriterijai. Pasiūlytos atskirų žemės ūkio produktų savikainos skaičiavimo metodikos. Darbe pateikti siūlymai išlaidų apskaitos bei produkcijos savikainos kalkuliavimo metodikos tobulinimui gali būti taikomi praktinėje žemės ūkio įmonių veikloje bei panaudojami ruošiant žemės ūkio specialistus.

ENA successful agricultural production development depends greatly on the economic use of production resources. Cost control becomes the main production management task. The purpose of this research is to explore the theoretical and practical issues of production cost accounting and production cost price calculation in agricultural companies, and make suggestions for the improvement of production cost accounting and production cost price calculation. The research object is the management of production cost accounting and calculation of production cost price in agricultural companies. Particular attention is paid to cost accounting distribution problems, and the question of cost distribution to separate main and lateral production types. The significance of cost classification for the accounting of production costs and management decision making is determined in the paper; the purpose of separate cost type inclusion to production cost price and the influence of expense calculation systems on identification of production cost price is outlined. Synthetic invoices are suggested for the management of production cost accounting. Differentiated indirect cost distribution, (the bases provided by various authors) is analysed and summarised, and different bases for its use in agricultural companies are suggested. The criteria of cost distribution for separate agricultural production types are determined. Methodologies of separate agricultural production cost price calculation are suggested. Suggestions for cost accounting and production cost price calculation methodology can be applied in the practical activity of agricultural companies, and used in the training of agricultural specialists.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11471
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 83
Export: