Išlaidų apskaita ir produkcijos savikainos kalkuliavimas : tyrimų kryptys ir tobulinimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išlaidų apskaita ir produkcijos savikainos kalkuliavimas: tyrimų kryptys ir tobulinimo galimybės
Alternative Title:
Cost accounting and product costing: trend of research and possibilities for improvements
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 67 (2), p. 39-52
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apskaita; Išlaidų apskaita; Produkto savikaina; Išlaidų centrai; Accounting; Cost accounting; Product costing; Cost centres.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Išlaidos / Expenditure; Išlaidų centrai; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
EN
Cost accounting; Cost centres; Product costing.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - išaiškinti išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo pagrindines tyrimų kryptis dabartiniu Lietuvos buhalterinės apskaitos raidos etapu. Straipsnyje suformuluotos tokios išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo pagrindinės tyrimų kryptys: išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo ryšio nustatymas; išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų klasifikavimas; išlaidų biudžetų sudarymas; išlaidų atsakomybės centrų nustatymas. Šie klausimai turi teorinę ir praktinę reikšmę ir yra labai svarbūs kuriant Lietuvos buhalterinės apskaitos sistemą. Nagrinėjant išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo ryšio problemą nustatyta, kad: 1) išlaidų apskaita ir produkcijos savikainos kalkuliavimas yra bendras išlaidų tyrimo procesas, jų apskaičiavimo, apibendrinimo, kontrolės, įvertinimo bei visos produkcijos ir konkretaus jos vieneto savikainos nustatymo procesas. Išlaidų apskaita ir produkcijos savikainos kalkuliavimas padeda spręsti daug bendrų uždavinių - siekti taupumo, racionaliai naudoti visų rūšių išlaidas, atskleisti gamybos vidaus rezervus ir kt.; 2) išlaidų apskaita ir produkcijos savikainos kalkuliavimas yra du savarankiški valdymo apskaitos etapai, tačiau jie yra glaudžiai susiję ir vienas kitą lemia: produkcijos savikaina apskaičiuojama remiantis išlaidų apskaitos duomenimis, o kalkuliavimas savo ruožtu daro tiesioginę įtaką išlaidų apskaitai. Produkcijos savikainos kalkuliavimą galima traktuoti kaip išlaidų apskaitos tęsinį. Tiriant išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų klasifikavimo problemą nustatyta, kad būtina atlikti tolesnius tyrimus.

ENThe aim of the article is to clarify main research run of the expense account and calculation of production cost during the current stage of Lithuanian book-keeping development. The following main research runs of expense account and calculation of production cost are formulated in the article: determination of connection between expense account and calculation of production cost; classification of methods for expense account and calculation of production cost; formation of budget expenses; determination of liability of expense centers. These questions have both theoretical and practical significance and are very important for the development of Lithuanian accounting system. During the examination of the problem on connection between expense account and calculation of production cost, it was determined that: 1) expense account and calculation of production cost are general process for expense research, the process of determination of their calculation, summation, control, evaluation and total production and its particular unit cost. The expense account and calculation of production cost help to solve many common goals - to achieve economy, rational use of all types of expense, to reveal the internal reserves of production and other; 2) expense account and calculation of production cost are two separate phases of management accounting, but they are closely related and determine one another: the production cost is calculated on the basis of expense account data, and the calculation, in turn, directly affects the expense account. Calculation of production cost can be treated as the continuation of expense account. During the examination of the problem on the classification of methods for expense account and calculation of production cost, it was found further researches are necessary.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18139
Updated:
2018-12-17 11:23:47
Metrics:
Views: 59    Downloads: 29
Export: