Lietuvininkų etninė muzika: identiteto problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvininkų etninė muzika: identiteto problemos: disertacija
Alternative Title:
Folk music of Lietuvininkai: identity problems
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
184 lap. lent
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Ethnische Musik der Kleinlitauer: Probleme der Identität Kaunas, 2003 38, [2] p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos mokslinė problema – ar lietuvininkus kaip etninę grupę įmanoma identifikuoti etninės muzikos duomenimis ir atsekti jų bendrumus ir skirtumus su kitais lietuviais; ar etninė muzika gali būti vienu iš etninio ir kultūrinio tapatumo požymių; kaip melodijų medžiaga, esanti XIX a. šaltiniuose koreliuoja su fiksuotąja XX a. II pusėje. Disertaciją sudaro įvadas, trys tyrinėjimo dalys, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai Tyrimo objektas yra 714 lietuvininkų liaudies dainų melodijų, užrašytų 1805–1998 m. Sprendžiant lietuvininkų etninio tapatumo problemą, pirmą kartą remiamasi etnine muzika, panaudojant visą XIX–XX a. spausdiniuose ir archyvuose esančią dainų melodijų medžiagą. Lietuvininkų etninės muzikos klausimai gvildenami ne tik etnomuzikologiniu aspektu, siekiama įsigilinti į dainavimo vietą ir reikšmę tradiciniuose papročiuose. Žinant, kad lietuvininkų dainavimo tradicija yra užgesusi, bandoma kiek galima visapusiškiau atskleisti šio fakto priežastis. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad lietuvininkai pagal etninės muzikos duomenis yra vieningo etnokultūrinio ploto, laikomo vienbalsumo arealu Lietuvoje (Mažoji Lietuva, Veliuonos kraštas, Užnemunė, Dzūkija), dalimi, pasižyminčia savitais lokaliniais bruožais. Juos galėjo lemti tiriamojoje teritorijoje gyvenusių genčių (skalvių, nadruvių, kuršių) substratas. Ilgainiui lietuvininkų gyvenimas nelietuviškoje valstybėje su jos savita politine, ekonomine, švietimo sistema, konfesiniai ypatumai veikė lietuvininkų dvasinę kultūrą ir vis labiau skyrė lietuvininkus nuo likusios lietuvių dalies. [Iš leidinio]

ENThe thesis provides analysis whether is it possible to identify lietuvininkai (inhabitants of Lithuania Minor) as ethnic group in terms of folk music and to disclose their similarities and differences from other Lithuanians; whether ethnic music may serve as one of features for ethic and cultural identity; how material of melodies, available in references of 19th century correlates with fixed second half of the 20th century. The thesis is comprised of introduction, three fields of research, references and annexes. The subject of the research is 714 folk songs of lietuvininkai, recorded during 1805-1998. Solving the problem of ethnic identity of lietuvininkai, basis of ethic music is provided by involving all material of song melodies of the 19th and 20th centuries available in printings and archives. Issues of ethnic music of lietuvininkai are ventilating not only under aspect of folk music, the intention is to find out place and meaning of singing in traditional customs. Knowing that singing tradition of lietuvininkai is extinct the intention is to disclose reasons of this fact as thoroughly as possible. The performed research let us state that lietuvininkai are the part of unified ethno-cultural area, considered as area of one-voice in Lithuania (Lithuania Minor, region of Veliona, Užnemunė, Dzūkija), characterized in terms of particular local features. They could be defined by substrate of tribes (skalvians, nadruvians, curonians). Eventually life of lietuvininkai in non-Lithuanian state with its particular political, economical and educational system influenced spiritual culture of lietuvininkai and progressively separated lietuvininkai from the rest part of Lithuanians.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10857
Updated:
2022-01-07 08:49:07
Metrics:
Views: 44    Downloads: 7
Export: