Teisės principai ir jų teisinio argumentavimo funkcija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės principai ir jų teisinio argumentavimo funkcija
Alternative Title:
Principles of law and the function of their legal reasoning in a changing society
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teisės teorijos požiūriu analizuojama teisės principų teisinio argumentavimo funkcija ir jos raiška Lietuvos teisinėje sistemoje. Pirmoje straipsnio dalyje teoriniu požiūriu atskleidžiama teisės principų teisinio argumentavimo funkcijos pradžia, kilmės šaltinis, teisės principų vaidmuo teisminių sprendimų priėmimo teorijose. Antroje straipsnio dalyje šiuolaikinės teisės teorijos sampratos kontekste aptariama teisės principų samprata, vieta teisinėje sistemoje ir jų teisinė galia. Atskleidžiamas dualistinis požiūris į teisės principų taikymą tiesiogiai susijęs su trečioje straipsnio dalyje nagrinėjamu teisės principų ir jų argumentavimo funkcijos klausimu. Vertinamos bendruosius teisės principus įtvirtinančių teisės aktų nuostatos, teisės principų teisinio argumentavimo funkcijos raiška Lietuvos teismų praktikoje, konstatuojamos su teisės principų taikymu susijusios problemos. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą ketvirtoje straipsnio dalyje apibrėžiamas Lietuvos teisiniame reguliavime įtvirtintas deramo teisinio argumentavimo standartas, į kurį būtina atsižvelgti teismų sprendimų priėmimo ir motyvavimo procese. Šio straipsnio pabaigoje pateikiamos apibendrinančios išvados. Reikšminiai žodžiai: bendrieji teisės principai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai, teisės principų teisinio argumentavimo funkcija, teisinis argumentavimas, „deramo argumentavimo“ standartas, teisės principų aiškinimas ir taikymas. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the function of legal argumentation of legal principles and manifestations thereof in the Lithuanian legal system within the context of legal theory. The first part of the article, from the theoretical standpoint, reveals the origins of the legal reasoning function of legal principles, the source of their origin, and the role of legal principles in theories of judicial decision-making. The second part of the article discusses the concept of legal principles, their place within the legal system as well as their legal power in the context of the concept of modern legal theory. The revealed dualistic approach to the application of legal principles is directly related to the question of legal principles and their argumentation function, which is discussed in the third part of the article. The provisions of legal acts establishing general principles of law are assessed, and the manifestation of the legal argumentation function of legal principles in the practice of Lithuanian courts and problems related to the application of legal principles are determined. In order to implement the purpose of the study, the fourth part of the article defines the standard of proper legal argumentation established in the Lithuanian legal regulation, which must be taken into account when basing the reasons of a court decision on the principles of law. A summary of conclusions is presented at the end of this article. Keywords: general principles of law, criteria of justice, reasonableness, honesty, legal argumentation function of legal principles, legal argumentation, standard of proper argumentation, interpretation and application of legal principles. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/104292
Updated:
2023-10-02 17:53:33
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: