Teisės principų samprata ir jos įtvirtinimas konstitucinėje jurisprudencijoje : disertacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės principų samprata ir jos įtvirtinimas konstitucinėje jurisprudencijoje: disertacija
Alternative Title:
The Concept of legal principle and its implementation in constitutional jurisprudence
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
209 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Vilniaus teisės universitete. Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Concept of principles of law and its consolidation in constitutional jurisprudence Vilnius, 2005 32 p
Summary / Abstract:

LTTeisės principai – tai itin abstraktaus pobūdžio pamatinės idėjos ir nuostatos, kreipiantieji pradai, kurie determinuoja (teisine prasme) kitų reiškinių turinį, koordinuoja įvairių teisės sistemos elementų poveikį socialiniam elgesiui. Šių normatyvinės tikrovės elementų formaliojo apibrėžtumo požymis (lyginant su teisės normomis) turi ypatumų: teisės principai įtvirtinami ne tik teisėkūros proceso rezultatuose – norminio pobūdžio pirminiuose teisės aktuose, bet ir antriniuose teisės taikymo ir aiškinimo dokumentuose. Teisės principų turinys nebūtinai yra baigtine forma išreikštas konstitucijų, įstatymų ar kitų pirminių aktų tekstuose – jis įvairiai plėtojamas teisės taikymo procese atskleidžiant įvairius interpretuojamų aktų nuostatų sisteminius ryšius, normatyvinio poveikio ypatumus skirtingose teisinėse situacijose. Itin abstrakčių principų turinys objektyviai negali būti sutalpinamas tik pirminio teisės šaltinio tekste ir turi būti aiškinamas plačiai ir kūrybiškai. Priešingu atveju teisė negalėtų atlikti svarbiausių savo funkcijų – užtikrinti socialinio reguliavimo vieningumą, darną, stabilumo ir dinamiškumo pusiausvyrą. Principuose išreikštos reguliuojančio teisės poveikio kryptys nebūtinai teikia vienareikšmį atsakymą, koks turėtų būti sprendimas byloje, tačiau nurodo kriterijus, kurių laikantis turi būti lanksčiai sprendžiamas principuose įtvirtintų vertybių susidūrimo, jų darnios pusiausvyros klausimas. Savitą teisės principų konkurenciją lemia principų „nesprendžiamumo“ savybė – jie nurodo kryptį ar motyvą, į kurį būtina atsižvelgti kuriant teisę, ją aiškinant ir taikant. [Iš leidinio]

ENLegal principle is an abstract means of basing ideas and statutes addressing the fundamentals, which determine (in the legal sense) the content of other phenomena, and coordinate the effects of various elements of the legal system on social behaviour. These reality of these normative elements formally defined (compared with norms of law) have the following features: legal principles are not only implemented in the results of the law-making process – the norm characteristic in primary legal acts – but also in secondary documents of legal application and explanation. The matter of the legal principle is not necessarily expressed in its final form in the texts of the constitution, statutes or other primary acts, it is developed in various ways in the process of applying the law, revealing systematic relations between various acts and statutes and features of normative effects in different legal situations. Particularly abstract principle matters cannot be objectively be accommodated only in the texts of primary source laws and have to be explained fully and creatively. In the opposite case the law cannot fulfil its most important function, which is ensuring there is a balance between unified, harmonious, stable and dynamic social regulation. . The influence of the regulatory laws expressed in the principles do not necessarily give an unambiguous answer to what the decision should be in a case, however, there are criteria indicated the holding of which must be flexibly judged in the clash of principles of value established and the issue of harmonious balance. The principle of competition itself supports the principle of ‘undecidability’, indicating the direction or motive which must be taken into consideration in creating the law, and its explanantion and application.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10270
Updated:
2022-01-16 15:24:54
Metrics:
Views: 136    Downloads: 1
Export: