Organizacijos žinojimo didinimo metodologija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos žinojimo didinimo metodologija: disertacija
Alternative Title:
Methodology of Increasing Organization's Knowledge
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
151, [54] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŽinių valdymas – viena iš naujų vadybos paradigmų ir tyrimo objektų – ypač aktuali žinių ekonomikoje, kurios pagrindiniai bruožai – žinių tapimas pagrindiniu vertės kūrimo veiksniu, sparti skaitmeninių technologijų plėtra, žymus produkto gyvavimo laiko sutrumpėjimas. Glimybę išlikti ir konkuruoti tokioje dinamiškoje aplinkoje gali užtikrinti tik sistemingos pastangos didinti organizacijos žinojimą. Žiniomis grįsta vadybinė paradigma padarė didelę įtaką teoriniams ir empiriniams tyrimams strategijos, informacinių sistemų, inovacijų ir organizacijos kūrimo bei valdymo srityse. Šiuo darbu bandoma rasti atsakymą į vieną iš daugelio šios tyrimų erdvės klausimų – kaip susieti žinių valdymo veiklų visumą organizacijos žinojimui didinti. Čia fokusuojamasi į organizacijos žinojimo didinimą lemiančias žinių valdymo (ŽV) veiklas bei jų realizavimui reikalingas prielaidas. Žinių valdymo epistemologija ir metodologija dėl didėjančios žinių reikšmės visoms socialinio gyvenimo sritims yra aktualus tyrimo objektas, kurį nagrinėja įvairūs mokslai – vadyba, ekonomika, filosojija, edukologija, informatika, sociologija. Tai ir lėmė, jog šiame disertaciniame darbe, skirtame vienam svarbių šios kompleksinės mokslinės problemos aspektų – tyrimui prielaidų, kurios yra būtinos organizacijos žinojimo didinimą užtikrinančių žinių valdymo veiklų resultatyviam vystymuisi. Ši problema nagrinėjama integruojant vadybos ir susijusių mokslo krypčių požiūrius bei tyrimus.

ENKnowledge management is one of new management paradigms and research objects, which is especially relevant in knowledge economy. Knowledge economy is understood as economy sector whose defining features are transformation of knowledge as main factor of creating value, fast spread of digital technologies, and considerable decrease in a product lifecycle. Chances of surviving and successfully competing in such a dynamic environment can be ensured only by systematic efforts to increase organization's knowledge base. Knowledge-based management paradigm made a big impact on theoretical and empirical research in the areas of strategy, informational systems, innovation as well as organization building and management. This work aims to answer one of many questions drawn from this research area - how to integrate the totality of knowledge management activities in order to increase organizational knowledge. Here, the focus is on knowledge management (KM) activities contributing to the increase of organizational knowledge and conditions necessary for their realization. Due to increasing importance of knowledge in all areas of social life, knowledge management epistemology and methodology is a relevant research object studied by various sciences – management, economics, philosophy, educational science, computer science, sociology. This circumstance contributed to the fact that, in this dissertation thesis, one of important features of this complex scientific problem – what conditions are necessary for productive development of knowledge management activities increasing organizational knowledge - is examined. This problem is discussed by integrating opinions and research of management and related scientific directions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10340
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 27
Export: