The Importance of educational innovation implementation in achieving the qualities of the knowledge society : what barriers can emerge at the initiation phase and how to identify them?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Importance of educational innovation implementation in achieving the qualities of the knowledge society: what barriers can emerge at the initiation phase and how to identify them?
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 35-50. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Keywords:
LT
Didaktinė/pedagoginė sistema; Edukacijos subjektas; Edukacinė inovacija; Edukacinės inovacijos; Edukacinės institucijos; Edukacinės vertybės; Holistinė modernizacija; Inovacijos diegimo kliūtys; Metodologija; Multikultūralizmas; PHARE program in Lithuania; PHARE programa; Technologiniai komunikacijos mechanizmai; Žinių visuomenė.
EN
Barriers of implementation of innovation; Didactic/pedagogic system; Educational innovation; Educational institutions; Educational values; Holistic modernization; Knowledge society; Methodology; Multistructuralism; PHARE program; PHARE program in Lithuania; Subject of education; Technological communication mechanisms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta atskleisti švietimo naujovių diegimo kliūtis inicijavimo etape. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, atvejo analizė, dokumentų analizė ir interviu. Atskleista, kad PHARE programai būdinga specifinė jos turinio struktūra, kurią sudaro įvairios išorinės švietimo naujovės, įgyvendinamos kaip atskiri projektai švietimo sistemos, mokymo įstaigos ir mokymo / pedagoginės sistemos lygmeniu. Švietimo sistemos lygmenyje jų įgyvendinimo objektai yra švietimo politika, švietimo sistemos struktūriniai elementai; pedagoginės sistemos lygmenyje – ugdymo tikslai, mokymo programos, metodai ir organizacijos lygmenyje – vadybiniai, struktūriniai ir psichologiniai posistemiai. Inicijuojant personalo lygmenį, pastebimi vidinės kompetencijos ir kūrybiškumo trūkumas, nepakankamas vadovavimas, nepalanki organizacinė aplinka ir esamos žemos kokybės inovacijos bei išorės kliūtys. Šios kliūtys būdingos švietimo politikos lygmeniu (nenovatoriška švietimo politika, netinkamos švietimo naujovių diegimo strategijos, pernelyg stiprus politinių galių panaudojimas ir kt.), administracijos lygmeniu (biurokratinė probleminio sprendimo orientacija, paramos stoka ir kt.), taip pat bendruomenės lygmeniu (iniciatyvų palaikymo nepakankamumas, bendruomenės spaudimas). PHARE programos įgyvendinamų sisteminių švietimo naujovių diegimo etapo metu buvo atskleistos tokios vidinės kliūtys: asmenų lygmenyje – švietimo naujovių diegimo kompetencijos trūkumas, nepakankamas idėjų generavimas, ir organizacijų lygiu – nenovatoriškas valdymas, netinkama inovacijų organizavimo aplinka.

ENThe article aims at revealing the obstacles of the setting of innovations of education in the initiation stage. The research methods are used: the analysis of scientific literature, case analysis, the analysis of data and the interview. It is revealed, that PHARE programme has the specific content structure, which consists of various external innovations of education, which are implemented as separate projects in the extent of the system of education, institution of education and education / pedagogical system. In the extent of the system of education, the objects of their realization are the politics of education, the structural elements of the system of education. In the extent of pedagogical system – the aims of education, programmes, methods of education. In the extent of organisation – managerial, structural and psychological subsystems. While initiating the extent of personnel, the lack of internal competence and creativity, insufficient leadership, disadvantageous organizational environment, the present low quality innovations and external obstacles are noticed. These obstacles are specific to the extent of education of politics (not innovative politics of education, wrong strategies of setting the innovations of education, too powerful use of the political strength, etc.), to the administrational extent (bureaucratic orientation of the problematic solution, lack of support, etc.), also to the extent of the community (lack of support of the initiatives, pressure of the community). At the time of the setting of the innovations of systematic education of the PHARE program, these internal obstacles were revealed: in the extent of the individuals – the lack of the competence of the setting of the innovations of education, the lack of generation of ideas, and in the extent of the organisations – not innovative leadership, inappropriate organisational environment of the innovations.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47563
Updated:
2017-11-20 19:33:04
Metrics:
Views: 27
Export: