The Influence of national cultural values on management attitudes: a comparative study across three countries : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
The Influence of national cultural values on management attitudes: a comparative study across three countries: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
194 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Nacionalinių kultūrinių vertybių poveikis vadybinėms nuostatoms: trijų šalių lyginamoji analizė. Vilnius, 2002. 29 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas yra nacionalinės vertybinės orientacijos bei darbuotojų požiūriai į vadybą. Disertaciją sudaro dviejų dalių tyrimas, kuriame atskleidžiamos Lietuvos kultūrinės vertybės ir palyginamos su Lietuvos, Estijos ir Lenkijos organizacijų narių požiūriais į tam tikrus motyvacijos ir vadovavimo aspektus. Disertacijoje, pirma, siekiama pateikti Lietuvos kultūrinių vertybių sampratą pritaikant Lietuvos G. Hofstede‘o kultūrinių dimensijų modelį, sudarant Lietuvos kultūrinių vertybių modelį, kurį būtų galima taikyti ir lyginamiesiems tyrimams ateityje. Antra, siekiama parodyti, kaip šios kultūrinės dimensijos turi poveikį požiūriui į vadybą. Tyrimui buvo atrinktos Lietuvos, Lenkijos ir Estijos vadovų ir darbuotojų imtys ir tiriamas jų požiūris į įvairius vadybos aspektus: vadovavimo (leadership) stilius, sprendimo priėmimas, požiūriai į autoritetą, priežiūrą ir kontrolę, lojalumas, iniciatyvumas, rizikos toleravimas ir motyvacija. Disertacija grindžiama prielaida, kad kultūrinės vertybės – daugiausia turi įtakos darbuotojų vadybiniams požiūriams. Norint nustatyti šio poveikio mastą, reikia kruopščiai parinktos metodikos, kuri remtųsi tarpkultūrinės metodologijos reikalavimais. I-oje dalyje apibrėžiama kultūros kocepcija bei nustatomi nepriklausomi kintamieji – individualizmas, hierarkiškumas, netikrumo vengimas ir vyriškumas. II-oje dalyje pristatomi tyrimo priklausomi kintamieji, apžvelgiami panašaus pobūdžio pasaulyje atlikti tyrimai, III-oje dalyje nagrinėjami tyrimo rezultatai kekliais lygiais; apibūdinami bendri šalių skirtumai.

ENThe object of the dissertation is national value orientations and employees’ attitudes towards management. The dissertation is composed of a research of two parts, where Lithuanian cultural values are revealed and compared with the attitudes of the members of Lithuanian, Estonian and Polish organizations towards particular motivation and management aspects. The dissertation firstly seeks to represent a conception of the Lithuanian cultural values by applying Lithuanian G. Hofstede’s model of cultural dimensions, when forming a model of Lithuanian cultural values that could be applied to the comparative analyses in the future. Secondly, it aims to show how cultural dimensions influence the attitude towards management. Lithuanian, Estonian and Polish managers and employees were chosen in the research, and their attitude towards various management aspects was analyzed. The dissertation is based on the assumption, that cultural values mostly influence the management views of employees. In order to estimate the degree of such influence, the thoroughly chosen methodology, which would be based on requirements of intercultural methodology, is necessary. In the 1st part the conception of culture is defined and independent variables are identified – individualism, hierarchy, avoidance of uncertainty and masculinity. In the 2nd part the dependent variables of the research are presented, and the similar researches performed in the world are reviewed. In the 3rd part the results of the research are analyzed on different levels as well as the general differences of the countries are described.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10188
Updated:
2022-01-27 18:51:18
Metrics:
Views: 33
Export: