Lietuvių bendrinės tarties būklė ir lavinimo problemos pradinėje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių bendrinės tarties būklė ir lavinimo problemos pradinėje mokykloje
Alternative Title:
The Condition of Lithuanian pronunciation and problems of education at a primary school
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 1, p. 80-83
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Šnekamoji kalba / Spoken language; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti pradinių klasių mokinių ir jų mokytojų bendrinės tarties kokybę ir įvertinti tiriamųjų nuostatas gimtosios kalbos mokymo(si) atžvilgiu. Tyrimo objektas – pradinių klasių mokinių ir jų mokytojų bendrinė tartis. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, švietimo dokumentų analizė, statistinių duomenų analizė. Tyrimo instrumentas – garso įrašai ir klausimynas. Ištirta įvairių Lietuvos regionų kaimų bei didžiųjų miestų pradinių klasių mokinių bei jų mokytojų bendrinė tartis. Tyrimo rezultatai rodo, kad mokinių bendrinė tartis nėra pakankamai išlavinta. Pradinių klasių mokiniai daro daug didžiųjų bendrinės tarties klaidų; silpnai išvystyta foneminė klausa; neaiškiai tariami garsai; nepaisoma artikuliacijos ypatumų; tarmės fonetinės ypatybės perkeliamos į bendrinę kalbą. Nepatenkinama ir jų mokytojų bendrinė tartis. Mokytojų daromos klaidos koreliuoja su mokinių klaidomis. Daroma prielaida, kad vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių mokinių tarties klaidas, yra netaisyklinga jų mokytojo tartis. Nustatytos ir kitos pradinių klasių mokinių bendrinės tarties klaidų priežastys: dauguma vaikų, ypač kaime, yra išlaikę gimtąją tarmę, ja bendrauja mokykloje per pamokas; didžioji mokytojų dalis mokinių tartį lavina tik per lietuvių kalbos pamokas; mokiniai prioritetus teikia užsienio kalboms; mokytojai nepakankamai išmano bendrinės tarties normas, jų nesilaiko, neturi motyvacijos tobulintis ir lavinti mokinių bendrinę tartį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbinė kompetencija; Bendrinės kalbos tartis; Sakytinė kalba.

ENThe article is aimed at revealing the quality of standard pronunciation of pupils of primary forms and their teachers and evaluating attitudes of pupils to learning (teaching) the native language. The subject of the investigation is standard pronunciation of the pupils of primary forms and their teachers. Methods of investigation: the analysis of scientific literature and documents of education, and statistical data. The instrument of the investigation is audio records and a questionnaire. The investigation results show that standard pronunciation of pupils is not sufficiently developed. Pupils of primary forms make many mistakes in standard pronunciation; phonemic hearing is poorly developed; sounds are pronounced unclear; peculiarities of articulation are ignored; phonetic peculiarities of a dialect are transferred into the standard language. Standard pronunciation of teachers is unsatisfactory. The mistakes that teachers make correlate with the pupils’ mistakes. The supposition is made that one of the major factors determining the pupils’ pronunciation mistakes is incorrect pronunciation of their teachers. Other reasons of mistakes in standard pronunciation made by the pupils of primary forms are also established: the majority of children, especially in a village, have preserved their native dialect, they use it during the lessons; the largest part of teachers develop their pupils’ pronunciation during the Lithuanian language lessons only; the pupils give priority to foreign languages: teachers have no motivation to improve and develop standard pronunciation of their children.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10078
Updated:
2018-12-17 11:52:14
Metrics:
Views: 25    Downloads: 8
Export: