The Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Chicago: a complicated story of the search for Lithuanian identity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Chicago: a complicated story of the search for Lithuanian identity
Alternative Title:
Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje: komplikuota lietuviško identiteto paieškos istorija
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2022, 18, p. 36-51
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Religinis menas / Religious art; Bendruomenės; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
EN
Communities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama komplikuota lietuviškojo identiteto paieškos istorija Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje. Po Antrojo pasaulinio karo iš Lietuvos pasitraukusi lietuvių bendruomenė sudėtingomis emigracijos sąlygomis visomis išgalėmis siekė neprarasti tautinio identiteto. Lietuviškojo architektūros charakterio paieška tapo reikšminga šios plačios kultūrinės užduoties dalimi. Pasitelkus atvejo studiją, tankiai lietuvių apgyvento Market parko rajono Čikagoje bažnyčią, tekste analizuojamas lietuvių bendruomenės disputas apie kultūrinę šio objekto užduotį ir tam pasirinktą stilistinį pavidalą – baroko ir liaudies meno sintezę. Nepaisant to, kad lietuviškojo tautinio stiliaus koncepcija susiformavo dar XX amžiaus pradžioje, pokario technologinė pažanga ir emigrantams svetimas kontekstas šiam klausimui suteikė papildomą dimensiją. Straipsnyje argumentuojama, kad istorinės reminiscencijos bažnyčioje yra daugiau etinis nei estetinis pasirinkimas. Toks požiūris įkūnija specifinius kultūrinius bendruomenės lūkesčius ir bent dalinai atitinka regionalistų išsakomą kritiką modernizmo kaip monolitinio estetinio stiliaus atžvilgiu. Reikšminiai žodžiai: Egzilio architektūra, lietuviškasis identitetas, nacionalinis stilius, regionalizmas, Jonas Mulokas, Vytautas Kazimieras Jonynas, Čikaga. [Iš leidinio]

ENThe article examines the complicated history of the search for Lithuanian identity in the church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Chicago. After leaving their homeland in the aftermath of World War II, the Lithuanian community struggled to maintain its national identity under difficult conditions of emigration. The search for a Lithuanian architectural character became an important part of this political task. Based on a case study, a church near Chicago’s densely populated Marquette Park in Lithuania, the text analyzes the Lithuanian community’s debate about the cultural and political mission of Lithuanian architecture in exile, and the way to express it. Although the concept of the national style had already emerged at the beginning of the twentieth century, post-war technological progress and the unfamiliar context of emigration brings additional questions to the subject. The article argues that historical reminiscences in the church are more an ethical than an aesthetic choice. This approach embodies the specific cultural expectations of the community and is, at least partially, in line with the critique of modernism from regionalist point of view. Keywords: architecture in exile, Lithuanian identity, national style, regionalism, Jonas Mulokas, Vytautas Kazimieras Jonynas, Chicago. [From the publication]

DOI:
10.2478/mik-2022-0002
ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99824
Updated:
2023-03-19 20:29:20
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: