Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų laisvalaikio organizavimo šeimoje problemos ir galimybės: tėvų nuomonė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų laisvalaikio organizavimo šeimoje problemos ir galimybės: tėvų nuomonė
Alternative Title:
Challenges and opportunities of family leisure organization for younger school-age children: parents’ opinions
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2021, Nr. 2 (51), p. 32-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Laisvalaikis šeimoje; Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai; Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tėvai. Keywords: Family leisure time; Younger school-age children; Parents of younger school-age children.
Summary / Abstract:

LTUgdymo sėkmė šeimoje priklauso nuo tėvų drauge su vaiku praleisto laiko, įvairiapusiško ir turiningo laisvalaikio. Tačiau Lietuvoje dar menkai atsižvelgiama į tai, kad tėvų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, darbo laikas ir atostogų laikas būtų derinamas prie vaikų mokyklinio užimtumo. Vaikų neužimtumas paprastai sukelia daug socialinių problemų. Šeimos laisvalaikio organizavimas ir jo turinys priklauso nuo gebėjimo įtraukti vaikus į įvairias veiklas, atsižvelgiant į jų interesus ir poreikius. Tinkamai organizuotas laisvalaikis atitraukia vaikus nuo beprasmio laiko leidimo, žalingų įpročių, teikia galimybę lavinti įvairius gebėjimus, bendrauti su šeimos nariais. Prasmingą šeimos laisvalaikį dažnai riboja tam tikros kliūtys: šeimos sudėtis, vaikų amžius, finansinės galimybės, tėvų darbo užimtumas, pramogų pasiūla ir kt. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų laisvalaikio organizavimo problemas ir galimybes šeimoje. Atliepiant tikslą siekiama atsakyti į klausimus: kaip organizuojamas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų laisvalaikis šeimoje ir su kokiomis problemomis susiduria tėvai? Tyrimo tikslui pasiekti bei tyrimo duomenims surinkti buvo naudotas tėvų anketinės apklausos raštu metodas. 2019 metų spalio mėnesį atlikto empirinio tyrimo (N = 90) duomenys parodė, kad šeimos laisvalaikį visada arba dažnai planuoja tėvai, paprastai atsižvelgdami į finansinę šeimos padėtį. Šeimos renkasi ir aktyvias, ir pasyvias išankstinio pasiruošimo nereikalaujančias veiklas. Išaiškėjo, kad viena iš svarbiausių problemų, kylančių planuojant šeimos laisvalaikį, – per maža renginių, skirtų šeimoms, turinčioms jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, pasiūla. Pasigendama renginių, skatinančių aktyvų laisvalaikį. [Iš leidinio]

ENThe success of education in the family depends on the time spent by the parents with the child, the varied and meaningful leisure time. However, in Lithuania little attention is paid to the fact that the working hours and holiday time of parents raising school-age children are coordinated with the children’s school schedule . The lack of occupation for children usually poses many social problems. The organization and content of family leisure depends on the ability to involve children in a variety of activities according to their interests and needs. Properly organized leisure distracts children from spending time meaninglessly, harmful habits, provides an opportunity to develop various skills, to communicate with family members. Meaningful family leisure time is often limited by certain obstacles: family composition, age of children, financial situation, parents’ work schedule, supply of entertainment, etc. The aim of this research was to find out the problems and possibilities of organizing leisure time for younger school children in the family. Responding to the goal, it was sought to answer the questions: how is the leisure time of younger school-age children organized in the family, and what problems do parents face? In order to achieve the aim of the research and to collect the research data, a written questionnaire survey of parents was used. An empirical study conducted in October 2019 (N = 90) showed that family leisure is always or often planned by parents, usually taking into account the financial situation of the family. Families choose both active and passive activities that do not require prior preparation. It turned out that one of the most important problems in planning family leisure time is the insufficient supply of events for families with younger school-age children. There is a lack of events that promote active leisure. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96398
Updated:
2022-10-05 04:44:23
Metrics:
Views: 2    Downloads: 2
Export: