Changes in adult teachers' professional development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes in adult teachers' professional development
In the Book:
Adult learning for civil society. Bonn: Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, 2005. P. 107-118
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Suaugusiųjų mokymas; Mokytojai; Kvalifikacija.
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Profesinis rengimas / Vocational training; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje pastebimas aiškus neatitikimas tarp suaugusiųjų mokymosi poreikių bei juos tenkinančių galimybių. Straipsnyje keliamas klausimas, kokios yra suaugusiųjų mokytojų realios kvalifikacijos ir kokios yra jų profesinės raidos galimybės? Analizės tikslas yra sukurti suaugusiųjų mokytojo ruošimo modelį ir nustatyti reikalingos profesinės raidos mastą. Siekiant keliamo tikslo, naudota mokslinės literatūros analizė, patyrimo apibendrinimas ir apklausa. Gauti rezultatai rodo, kad suaugusiųjų mokytojai veikia keletoje veiklos sričių, kuriose atlieka įvairias funkcijas. Išorinės veiklos funkcijos yra nukreiptos į sąveiką su besimokančiaisiais, o vidinės - į pačių mokytojų asmenybės vystymą. Profesinės veiklos kokybė yra nulemta kompetencijų, naudojamų atliekant šias funkcijas. Gebėjimas efektyviai jungti kompetencijas ir naudoti jas priimant profesinius sprendimus ir sprendžiant profesines problemas yra vadinamas realiomis profesinėmis kvalifikacijomis. Suaugusiųjų mokytojų profesinės kvalifikacijos išvystomos įgyjant atitinkamas kompetencijas ir gebant jas integruotai taikyti realizuojant profesinės veiklos funkcijas. Tarp suaugusiųjų mokytojų formalių ir realių profesinių kvalifikacijų yra neatitikimas. Lietuvos profesinio vystymo institucijos yra susitelkusios į bendrojo ugdymo mokytojų įgūdžių vystymą, o suaugusiųjų mokytojų profesinis vystymas sulaukia nepakankamai dėmesio. Straipsnio išvados nėra galutinės, nes tyrime dalyvavo tik Šiaurinis Lietuvos regionas, tačiau jos atveria kelius diskusijai apie suaugusiųjų mokytojų rengimą, kompetencijų prigimtį ir struktūrą, jų tarpusavio sąveiką bei profesinio vystymo pokyčius.

ENIn Lithuania, adult learning needs significantly differ from the opportunities. The article raises the question what are actual qualifications of adults’ teachers and the opportunities of their professional development? The objective of the analysis is to create the model of preparing adults’ teachers and identify the scope of professional development needed. In order to achieve the objective set, the author used scientific literature analysis, summary of experience, and survey. The results obtained show that adults’ teachers act in several areas of activities that perform various functions. Functions of external activities are oriented to the interaction with learners, and that of internal ones are link to the development of personalities of teachers. Quality of professional activities is conditioned by the competencies used while performing such functions. The ability to efficiently join competences and use them when making professional decisions and solving professional problems is called real professional qualification. Professional qualifications of adults’ teachers are developed when acquiring appropriate competencies and being able integrally apply them when performing professional functions. Formal and real qualifications of adults’ teachers do not match. Professional development institutions of Lithuania focus on the development of skills in general education teachers, and professional development of adults’ teachers gains too little attention. The conclusions of the article are not final, since the research was perform in the Northern part of Lithuania only, but they call for a discussion about the preparation of adults’ teachers; the nature, the structure, and the interrelations of competencies, as well as changes in professional development.

ISBN:
3-88513-802-6
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9612
Updated:
2013-04-28 16:59:47
Metrics:
Views: 11
Export: