Problem-based learning in the academic setting: language teaching issues

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problem-based learning in the academic setting: language teaching issues
Alternative Title:
Problemų sprendimo metodas ir kalbos mokymo klausimai aukštojoje mokykloje
In the Journal:
Santalka. 2006, t. 14, Nr. 2, p. 79-87
Keywords:
LT
Anglų kalba specialiesiems; Atvejų analizė; Bendradarbiavimas / Cooperation; Problemomis grįstas mokymas (-is); Tikslams (ESP).
EN
Case study method; English for Specific Purposes (ESP); Facilitating; Problem-based learning.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnis supažindina su dokumentais, kuriuos galima vadinti atvejais (situacijomis) bei su tokiais dokumentais susijusia analizės metodika. Kartu keliamas klausimas, ar sunku panaudoti atvejų analizę mokant anglų kalbos specialiesiems tikslams, t. y. netipinėje atvejų analizės aplinkoje, kur šalia faktų nagrinėjimo ir užduočių sprendimo pasireiškia tarpdalykinės kompetencijos sankirta - anglų kalbos dėstytojo kalbinė kompetencija, papildoma studento specialybės (ekonomikos, vadybos ir t. t.) žiniomis, o tai skatina ir dėstytoją, ir studentą pakeisti savo vaidmenį mokymosi procese ir pripažinti lygiavertės partnerystės principą. Atvejų analizė per anglų kalbos pratybas gali būti atliekama trimis būdais: pasiskirstant vaidmenis pagal tam tikrą atvejį; nagrinėjant miniatvejus, kurie vėliau susiejami į vieną didelę temą [...]. Tačiau tai toli gražu neišgelbsti dėstytojo nuo daugybės sunkumų, kurie jo laukia pradėjus analizuoti atvejį. Autorės pristato kai kurias problemas, su kuriomis dažniausiai susiduria atvejų analizės metodą pasirinkę dėstytojai, o ypač - užsienio kalbos dėstytojai, ir pateikia galimus būdus jas apeiti. Tarp tokių problemų paminėtume darbo grupių formavimą, krūvio paskirstymą grupėms ir žmonėms, savarankiško darbo problemas, vertinimo keblumus ir pažymio sąlygiškumą. Tačiau, įveikęs šias kliūtis, dėstytojas pasiekia daug daugiau, nei įprastame užsiėmime - jis žadina kūrybines studento galias, atsakomybę už mokymąsi ir jo rezultatus, sudaro galimybę džiaugtis ir didžiuotis realiais gyvenimo problemų sprendimais. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with case study as the key method for problem-based learning. The authors present the case study types, transferable competencies and skills that are achieved through case studies and introduce language-related issues in interdisciplinary teaching. The difficulties that a language teacher may face are grouped in the learning sequence and some practical teaching/learning tips are suggested. [From the publication][...] The article gets the reader familiarized with the documents, which may be referred to as cases (situations) and the analysis methodology, related to such documents. In addition, the question is raised whether it would be difficult to use the case studies when teaching the English language for special purposes, i. e. in a non-typical case study environment, where, apart from examination of facts and resolution of tasks there manifests an intersection of interdisciplinary competence, i. e. the linguistic competence of the English language teacher, supplemented by knowledge of the specialty of the student (economics, management, etc.), which encourages both the teacher and the student to change their roles in the educational process and recognize the principle of equal partnership. The case study through the practice of the English language can be performed in three ways: by distributing the roles against certain cases; by examining the mini-cases, which are later joined into one large subject [...]. However that does not relieve the teacher from multiple difficulties, which challenge him/her upon commencing the analysis of the case. The authors present certain problems, most frequently faced by the teachers, who choose the case study method, especially teachers of a foreign language and suggests the potential ways to overcome them. Among such problems one should mention shaping of workgroups, distribution of workload between groups and people, the problems of working self-sufficiently, difficulties of evaluation and relativity of the scores. However, upon overcoming the said obstacles, the teacher achieves much more than during an ordinary class – he/she arouses the creative powers of the student, his/her responsibility for the results of learning and creates the possibility to rejoice and be proud of the real solutions to life’s problems.

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16140
Updated:
2018-12-17 11:53:32
Metrics:
Views: 6
Export: