Valstybės tarnautojų ugdymo ir mokymo sistema: tobulinimo prioritetai ir perspektyvūs sprendimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų ugdymo ir mokymo sistema: tobulinimo prioritetai ir perspektyvūs sprendimai
Alternative Title:
Civil servant's education and training system: improvement priorities and perspective decisions
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2011, Nr. 2, p. 9-16
Keywords:
LT
Kvalifikacija; Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Žmogiškųjų išteklių vadyba.
EN
Civil servants; Human resource managament (HRM); Qualification; Training system.
Summary / Abstract:

LTViena svarbiausių sąlygų, lemiančių sėkmingą šiuolaikinės valstybės funkcionavimą ir tolesnio modernizavimo galimybes, yra veiksmingo valstybės tarnautojų korpuso sukūrimas ir prielaidų kryptingai tobulinti valstybės tarnybą sudarymas. Savo ruožtu tarp tų veiksnių, kurie lemia valstybės tarnybos kokybę ir jos veiklos gerinimo perspektyvas, išskirtinai reikšmingais laikytini valstybės tarnautojų kvalifikacija ir kompetencijos bei valstybės tarnautojų ugdymo, mokymo, kvalifikacijos kėlimo sistemų efektyvumas ir atitiktis valstybės reikmėms bei visuomenės poreikiams ir lūkesčiams. Akivaizdu, kad valstybės tarnautojė ugdymo ir mokymo sistemė sukūrimas, įgyvendinimas ir tobulinimas suvoktini kaip ypač svarbi prielaida iš esmės modernizuoti valstybės tarnybą, efektyvinti viešąją vadybė ir administravimė, gerinti valstybės valdymo kokybę, tobulinti pačią valstybę. Tai reiškia, kad valstybės tarnautojų ugdymo ir mokymo sistemų kryptingo kūrimo bei tobulinimo klausimai vertintini kaip reikalaujantys išskirtinio dėmesio tiek viešajai vadybai ir administravimui skirtų mokslinių tyrimų tematikos pasirinkimo bei tyrimų plėtotės prasme, tiek pagrindžiant atitinkamus valstybės tarnybai efektyvinti skirtus politinius sprendimus. Pažymėtina tai, kad valstybės tarnautojų ugdymo ir mokymo sistemų kryptingo kūrimo bei tobulinimo dėlei turi būti apibrėžtos esminės teorinės nuostatos, kuriomis būtų tikslinga remtis pasirenkant bei pagrindžiant atitinkamus tokioms sistemoms kurti ir tobulinti skirtus sprendimus, jiems įgyvendinti skirtos praktinės veiklos prioritetus.Straipsnyje pateikiama autorių siūloma koncepcija, kuria remiantis būtų galima Lietuvoje sukurti ir toliau tobulinti šiuolaikišką valstybės tarnautojų ugdymo ir mokymo sistemą. Pagrindinė šios koncepcijos idėja ta, kad šiuolaikinėmis sąlygomis valstybės tarnautojų ugdymas ir mokymas Lietuvoje turi būti grindžiamas tam tikrų centralizacijos modelių taikymu, numatant sudaryti prielaidas padidinti valstybės tarnybai ir jai modernizuoti skirtų ribotų išteklių efektyvumą. Svarbiausios šios koncepcijos idėjos apibūdinamos detaliau: aprašomi valstybės tarnautojų mokymo sistemos tikslai ir uždaviniai, pagrindiniai principai, siūloma tokiai sistemai sukurti normatyvinę bazę. Pateikiami siūlymai, kaip parengti ir įgyvendinti tokiai sistemai sukurti reikalingą strategiją. [Iš leidinio]

ENOne of the key conditions, determining successful functioning of a modern state and possibilities for further modernization, is the formation of effective corps of civil servants and building–up preconditions for purposeful development of civil service. In turn, civil servants’ qualification and competences, as well as efficiency of civil servants’ education, training and qualification improvement systems and their conformance with state and society needs and expectations are considered exceptionally significant among the factors which determine the quality of civil service and perspectives of its activity improvement. It is obvious that creation, implementation and improvement of civil servants’ education and training systems are realized as an extremely important assumption to substantially modernize civil service, to make public management and administration more effective, to improve state management quality, and to refine the state itself. It means that the issues of purposeful creation and development of civil servants’ education and training systems are assessed as demanding exceptional attention both in the meaning of scientific research topic selection and research development intended for public management and administration, and when justifying respective political decisions intended for making civil service more efficient.It should be noted, that regarding purposeful creation and development of civil servants' education and training systems, essential theoretical provisions must be defined. It would be purposeful to appeal to them when selecting and justifying respective decisions, intended for the creation and improvement of such systems, as well as practical activity priorities for their implementation. The article provides authors 'proposed conception, on the basis of which it would be possible to create and further develop modern system of civil servants' education and training in Lithuania. The main idea of this conception is that under contemporary conditions civil servants' education and training in Lithuania should be based on the application of certain models of centralization, predicting the preconditions for the increase of efficiency of limited resources intended for civil service and its modernization. The most important ideas of this conception are described in more detail: the aims and objectives as well as the main principles of civil servants' education system are described; it is offered to create a normative base for such system. Proposals, how to prepare and implement a strategy necessary for the creation of such system, are presented. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95720
Updated:
2022-06-26 18:46:10
Metrics:
Views: 5
Export: