Mokinių gebėjimų primti karjeros sprendimus ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių gebėjimų primti karjeros sprendimus ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
284 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete, Edukologijos institute. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Possibilities of students' career decision-making skills development at secondary school Kaunas, 2007 36 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti ir empiriškai ištirti mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje galimybes. Disertacijoje moderniomis teorinėmis nuostatomis (asmenybės autonomijos, laisvo pasirinkimo, konstruktyvistinės mokymo/si sampratos, besimokančios bendruomenės ir kt.) pagrindžiamas mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo galimybių bendrojo lavinimo mokykloje modelis, konstruojama šio modelio raiškos tyrimo metodologija, pagrindinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė. Toliau atliekamas mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus tyrimas apklausos raštu, kiekybinės turinio analizės metodais. Mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo galimybių bendrojo lavinimo mokykloje raiška buvo tiriama naudojant dokumentų analizę ir apklausą raštu bei žodžiu (dalyvavo 1733 mokinių ir 1183 ugdytojų). Mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus mokomosios programos poveikis tiriamas atvejo analizės ir apklausos raštu metodais. Išryškėjo, kad stipriai pasireiškia konteksto charakteristikos, kuriose jau yra numatytos galimybės tolimesniam šio modelio auginimui, vystymui, diegimui, tačiau ugdytojų veiklose šio modelio raiška yra silpna ir ypač silpna, suteikiant praktinės darbinės patirties galimybių mokiniams. Teorinis tyrimo reikšmingumas ir mokslinis naujumas glūdi teoriškai sukurtame ir empiriškai patikrintame mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo galimybių bendrojo lavinimo mokykloje modelyje ir jo raiškos tyrimo metodologijoje, pagrįstas originalus mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo galimybių bendrojo lavinimo mokykloje modelio raiškos tyrimo instrumentarijus. Praktinis tyrimo reikšmingumas – empiriniais metodais sukaupti reikšmingi mokslo faktai apie mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje galimybes. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the dissertation is to give theoretical grounds and to conduct empirical research into opportunities of developing pupils’ skills of making career decisions at general education schools. The dissertation uses modern theoretical statements (of autonomous personality, free choice, constructivist learning/teaching concept, learning community, etc.) to ground the model of opportunities of developing pupils’ skills of making career decisions at general education schools and to construct the research methodology of this model expression. The main method of research is analysis of scientific literature. It is followed by the study of pupils’ abilities to make career decisions by methods of written survey and quantitative content analysis. Expression of opportunities of developing pupils’ abilities to make career decisions at general education schools was studied using document analysis and written and oral surveys (involving 1,733 pupils and 1,183 teachers). The impact of the educational programme of pupils’ abilities to make career decisions is studied using case study and written survey methods. It is established that context properties are prominently expressed where there are already opportunities for further augmentation of this model, its development and implementation but in teachers’ activities expression of this model is weal and particularly weak when giving practical work experience opportunities for pupils. Theoretical value and scientific innovation of the study lie in the theoretically developed and empirically tested model of opportunities of developing pupils’ abilities to make career decisions at general education schools and in its expression study methodology based on the original toolset of studying expression of the model of opportunities to develop pupils’ abilities to make career decisions at general education schools.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9302
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 15
Export: