Pinsko pavieto bajoro Teodoro Radzevičiaus siūlymai dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo (XVIII amžiaus pabaigoje)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pinsko pavieto bajoro Teodoro Radzevičiaus siūlymai dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo (XVIII amžiaus pabaigoje)
Alternative Title:
Proposals of the Pinsk district nobleman Teodor Rodziewicz regarding the improvement of the activities of the nobility Courts in the Grand Duchy of Lithuania (late 18th Century)
In the Journal:
Teisė. 2020, t. 117, p. 99-112
Keywords:
LT
Teodoras Radzevičius; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismai; Teismų reforma; Teisėjo pareigybė.
EN
Teodor Rodziewicz; Courts of the Grand Duchy of Lithuania; Court reform; Position of the judge.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Pinsko pavieto taurininko Teodoro Radzevičiaus parengtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų (žemės, pilies, ribų, trečiųjų ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo) veiklos pagerinimo projektas. Jis buvo surašytas tarp 1784 ir 1790 m. Straipsnyje siekiama atskleisti pagrindines rankraščio autoriaus išskirtas ydingos bajoriškų teismų veiklos priežastis ir aptarti jo siūlymus, kurie turėjo šią padėtį ištaisyti. Radzevičiaus teigimu, blogą teismų funkcionavimą daugiausia lėmė šios priežastys: netinkama teisėjų skyrimo tvarka ir neužtikrinimas, kad teisėjai tinkamai atliktų savo pareigas, bei ydingas teisingumo vykdymo institucijų veiklos organizavimas (darbas pernelyg trumpose sesijose). Teismų apkrovimo bylomis problemą jis siūlė išspręsti didinant teismo sesijų skaičių (dėl žemės teismų), siaurinant teismo kompetenciją (perduodant dalį bylų kitiems teismams) ir steigiant papildomus teismus (dėl Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo ir Dvasinio Tribunolo) bei išplečiant esamų teismų veiklos apimtį (dėl trečiųjų teismo). Svarbiausi Radzevičiaus siūlomos teismų reformos postulatai buvo šie: visuotinis teisėjų renkamumas, teisėjų kadencijų įvedimas, teisėjų atsakomybės ribų išplėtimas, kolegialus bylų nagrinėjimas. Dalis šių principų buvo realizuota Ketverių metų Seime. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the project for the improvement of the activities of the nobility (land, castle, border, arbitral tribunal and the Supreme Tribunal of Lithuania) courts of the Grand Duchy of Lithuania prepared by Teodor Rodziewicz, a nobleman of the Pinsk district, having the title of cup-bearer. The project was written between 1784 and 1790. The aim of the article is to reveal the main reasons for the flawed activities of the nobility courts, as singled out by the author of the manuscript, and to discuss his suggestions, which were aimed at remedying this situation. According to Rodziewicz, the poor functioning of the courts was mainly due to the following reasons: inadequate procedure for appointing judges and failure to ensure that judges perform their duties properly as well as the faulty organization of justice administering institutions (where sessions were too short). He proposed to solve the problem of the heavy workload of courts by increasing the number of court sessions (with regard to land courts), by limiting the jurisdiction of the court (transferring some cases to other courts) and by establishing additional courts (with regard to the Supreme Tribunal and the Spiritual Tribunal) or by expanding the scope of activities of the existing courts (with regard to arbitral tribunals). The most important postulates of the judicial reform proposed by T. Rodziewicz were the following: general election of judges, introduction of the fixed terms of office for judges, extension of the areas of responsibility of judges, and collegial examination of cases. Some of these principles were implemented in the Four-Year Sejm. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90841
Updated:
2021-02-11 15:20:28
Metrics:
Views: 69    Downloads: 2
Export: