Connections of psychological difficulties between parents (foster parents) and children of distance families

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Connections of psychological difficulties between parents (foster parents) and children of distance families
Alternative Title:
Tėvų (globėjų) ir vaikų psichologinių sunkumų atotolio šeimose sąsajos
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2010, Nr. 7(1), p. 108-116
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atotoiio šeima; Atotolio šeima; Elgsenos ir emociniai sunkumai; Psichologiniai sunkumai; Behaviour and emotional difficulties; Distance family; Psychological difficulties.
Keywords:
LT
Atotoiio šeima; Atotolio šeima; Elgsenos ir emociniai sunkumai; Psichologiniai sunkumai.
EN
Behaviour and emotional difficulties; Distance family; Psychological difficulties.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu iš Lietuvos daug žmonių išvyksta dirbti į užsienį. 2007 metais emigravo 13853 žmonės, 2008 metais - 17015 (Tarptautinė migracija, 2010). Dažnai tėvai ar vienas iš jų emigruoja į užsienį, o vaikus palieka Lietuvoje. Atotolio šeima - tai šeima, kurioje vienas iš tėvų (abu tėvai) ir vaikas(-ai) gyvena skirtinguose namų ūkiuose skirtingose šalyse. Išanalizavus mokslinę literatūrą, galime teigti, jog vieno iš tėvų išvykimas dirbti į užsienį neigiamai veikia vaiko psichologinį prisitaikymą. Atotolio šeimų ikimokyklinio amžiaus vaikai, paaugliai turi daugiau emocijų, elgesio sunkumų nei pilnų šeimų vaikai. Pasigedome jaunesniojo mokyklinio amžiaus Atotolio šeimų vaikų psichologinių sunkumų tyrimo. Manome, kad šio amžiaus tarpsnio Atotolio šeimų vaikų pažinimas taip pat labai svarbus teorijai ir praktikai. Tyrimo problema - kokie Atotolio šeimų tėvų (globėjų) ir vaikų psichologiniai sunkumai? Kokios Atotolio šeimų tėvų (globėjų) ir vaikų psichologinių sunkumų raiškos sąsajos? Tyrimo tiksiąs - ištirti Atotolio šeimų tėvų (globėjų) ir vaikų psichologinių sunkumų sąsajas. Tyrimo objektas- Atotolio šeimų tėvų (globėjų) ir vaikų psichologinių sunkumų raiškos sąsajos. Tyrimo metodai. Klaipėdoje tyrimas buvo vykdomas 2008 metų balandžio - gegužės mėnesiais tokia seka: 1. Interviu su mokyklų socialiniais pedagogais. Tikslas - sužinoti, kurių pradinių klasių mokinių tėvai yra išvykę dirbti į užsienį bei gauti auginančių vaikus tėvų (globėjų) telefonus. 2. Interviu telefonu su Atotolio šeimų nariais, auginančiais jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus. Pokalbio tikslas - paaiškinti Atotolio šeimų nariams apie vykdomą tyrimą bei motyvuoti jame dalyvauti. Pokalbio metu buvo sakoma, kas atlieka tyrimą, kodėl, garantuojamas tiriamųjų konfidencialumas.Po to buvo klausiama, ar jie norėtų dalyvauti tyrime ir leisti tirti jų vaikus. Gavus teigiamą atsakymą, buvo paaiškinama, jog vokas su trim anketom ir sutikimu bus įduotas jų vaikui kitą dieną mokykloje. Taigi vaikų tėvai ar globėjai pildė klausimynus namuose sau patogiu laiku. Tėvai turėjo užpildyti šiuos klausimynus: demografinę anketą tėvams, 18-59 metų asmens savęs vertinimo lapą (ASR), 6-18 metų vaiko elgesio aprašą (CBCL). 3. Pradinių klasių mokytojų apklausa. Priklausomai nuo Atotolio šeimų vaikų skaičiaus klasėje, mokytojams buvo įduoti Mokytojo įvertinimo klausimynai (6-18 m.) (TRF). Tyrimo imtis - Klaipėdos Atotolio šeimų tėvai (globėjai) (37) bei pradinių klasių mokytojai (31). Dalyvavo jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mamos (66%), močiutės (18%), tėčiai (10%) bei kiti ugdytojai. 85% tiriamųjų buvo moterys, 15% - vyrai. Maždaug pusė tiriamųjų (45%) buvo 31-40 metų, kita dalis (20%) - 20-30 metų, dar kita dalis (15%) - 41-50 metų. Didžioji dalis (40%) tiriamųjų yra įgiję vidurinį išsilavinimą, dalis (22,5%) - aukštąjį neuniversitetinį, 20% - aukštąjį universitetinį ir 10% - pagrindinį. Išvados: Atotolio šeimų jaunesniojo mokyklinio amžiaus berniukai niekuo nesiskiria nuo Lietuvos reprezentacinės imties berniukų pagal emocijų, elgesio sunkumus tėvų vertinimu. Atotolio mergaičių mąstymo ir bendri emocijų, elgesio sunkumų įverčiai yra mažesni nei Lietuvos reprezentacinės imties to paties amžiaus mergaičių. Tėvų vertinimu, Atotolio mergaičių kitų sunkumų skalių įverčiai tokie pat, kaip Lietuvos norminės imties mergaičių.Mūsų imties duomenimis, kuo Atotolio šeimų tėvai turi daugiau emocijų sunkumų, tuo daugiau mergaitės turi emocijų, elgesio sunkumų bei mergaitės ir berniukai turi bendrų sunkumų tėvų" vertinimu. Tėvų emocijų ir berniukų emocijų sunkumai neigiamai susiję mokytojų vertinimu. Kuo Atotolio tėvai turi daugiau elgesio sunkumų, tuo jų jaunesniojo mokyklinio amžiaus berniukai turi daugiau bendrų sunkumų tėvų vertinimu. Berniukų emocijų, elgesio sunkumai nesusiję su tėvų elgesio sunkumais mokytojų vertinimu. Mergaičių ir tėvų (globėjų) elgesio sunkumai nesusiję tėvų, mokytojų vertinimu. Tėvų vertinimu Atotolio berniukų bendri sunkumai susiję su jų tėvų bendrais sunkumais. Mokytojų vertinimu sąsajų tarp tėvų ir vaikų bendrų sunkumų nerasta. Atotolio tėvų (globėjų) išsilavinimas, pajamos, užimtumas, šeimos struktūra nesusiję su jų jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų elgesio, emocijų sunkumais. [Iš leidinio]

ENRecently many people from Lithuania emigrate abroad to work. Very often parents or one of them emigrates abroad and leave their children in Lithuania. Families from which one or both parents are gone to work abroad are to be called distance families. Research problem consists of several questions such as "What are psychological difficulties between parents (foster parents) and children of the distance families? What are connections of the expressions of psychological difficulties between parents (foster parents) and children of distance families?" Research aim is to analyze connections of psychical difficulties between parents (foster parents) and children of distance families. Research focus is connections of expressions of psychological difficulties between parents (foster parents) and children of distance families. 37 members of distance families and 31 primary teachers took part in research. The results of research show that, in parents' evaluation, boys from distance families do not differ from boys of Lithuania representative span comparing their emotional or behaviour difficulties. Ratings of contemplation, emotional and behavioral difficulties of girls are lesser than of the girls of Lithuania representative span. According to parents, the more emotional difficulties parents have, the more general difficulties are typical to girls and boys. According to parents, the more behaviour problems have parents of distance families, the more general difficulties are found among their younger school age boys. In teachers' opinion, emotional and behaviour difficulties of boys are not connected to their parents' behaviour difficulties. Both, parents and teachers, agree that behavioral difficulties of girls and parents (foster parents) have no connection. In parents'estimation, general difficulties of boys from distance families are connected to their parents'general difficulties.In teachers' estimation, connections between general difficulties of parents and children have not been found. Educational background and incomes of parents (foster parents) of distance families have no connection with behaviour and emotional difficulties of their younger school age children. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89803
Updated:
2022-01-30 11:57:22
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: