Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio plėtros dešimtmečiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio plėtros dešimtmečiai
Alternative Title:
Decades of agricultural development in independent Lithuania
Editors:
Ramanauskas, Julius, redaktorius [edt]
Publication Data:
Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2001.
Pages:
366 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Dubinas V. Pieno ūkio reikšmė šalies ekonomikai — Kapusta F. Evolution of changes of the palace and the role of agriculture in Poland‘s economy after the second world war — Kazakevičius Z. Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio valstybinio rėmimo aspektai — Klupšas F. Darbo apmokėjimo ypatumai ir tendencijos nepriklausomos Lietuvos žemės ūkyje — Kuklierius M. Žemės ūkio valstybinis valdymas ir savivalda — Novošinskienė A., Aleknevičienė V. Lietuvos mokesčių raida atkūrus nepriklausomybę — Plichta M. Advisory services in the Polish agriculture in the period before and after economic transformation — Rutkauskaitė J. Žemdirbių socialinio draudimo pokyčiai ir problemos — Silberg U. European Union eastward enlargement and the Baltic states agriculture policy — Skarbalius D. Žemės ūkio politikos raida Lietuvoje ir jos įtakos verslo plėtojimui įvertinimas — Slavickienė A. Lietuvos mokesčių sistemos raidos tyrimai — Sprączak D. The marketing strategy of Polish companies planning to operate in the meat market in the European Union — Stončiuvienė N. Ūkininkų ūkių veiklos apskaita: patirtis ir pamokos — Treinys M. Agrarinės politikos problemų ir jų sprendimo būdų I-joje ir II-joje Lietuvos Respublikoje palyginimas — Vinciūnienė V. ES naujoji kaimo plėtros politika ir SAPARD prioritetai Lietuvoje — Vitunskienė V., Servą E. Žemės ūkio prekybos politika: nepriklausomos Lietuvos pirmųjų dešimtmečių paralelės — Zinkevičienė D. Atsiskaitymų organizavimas: patirtis ir pasekmės — Žaltauskienė N. Kreditavimo formų ir kredito rūšių raidos nepriklausomoje Lietuvoje tyrimai — Жудро M. Приоритеты формирования аграрной политики и инструменты ее реализации в республике БеларусьюКольчевский Д. Предпосылки формирования предметно пространственной среды Белорусского села — Кольчевский Д., Морозов А. Современная теоретико методологическая концепция формирования и развития и развития и развития сельских насленных мест — Тимоховнч О. Приоритеты инвестиционной политики в агробизнесе республике Беларусь в условиях перехода к рынку — Шебеко К. Государственное регулирование рынков продовольствия — Хроменкова Т., Шебеко К., Воробьев В., Филипцов А., РудаковМ. Оценка перспектив развития сельского хозяйства региона (на примере Витебской области Республики Беларусь) — Čiburienė J., Keršienė R. Lietuvos žemės ūkio vystymo perspektyvos integracijos į ES kontekste — Guzavičius A. Žemdirbių interesų realizavimo efektyvumo didinimas — Ignotas V., Rauluškevičienė J. Lietuvos žemės ūkio verslo subjektų gamybos struktūros pokyčiai po valstybės nepriklausomybės atkūrimo — Kličius A. Kaimo socialinės raidos dešimtmetis: padėtis ir tendencijos — Kulpys J., Stankevičius R. Kai kurie pieninės galvininkystės raidos bruožai nepriklausomoje Lietuvoje — Kuodys A. Lietuvos ir centrinės Europos valstybių prekybinių ryšių plėtra — Mierzwa D. The condition and prospects of the Polish dairy cooperatives in the days preceding integration with the European community — Penkaitis N. Kai kurie agrarinės reformos ir jos tęstinumo aspektai.Poviliūnas A. Lietuvos ūkininko ūkis ir rinkos ekonomika — Povilaitis R. Lietuvos valstiečių mentaliteto ir ūkininkavimo būdų priklausomybė (metodologinis aspektas) — Ratkevičienė V. Ūkininkų ūkių raida Lietuvoje — Surovas V. Avininkystės ir ožkininkystės situacija bei problemos Lietuvoje — Tomson E. Development of animal breeding in Estonian agriculture in 1990-2000 —Valentinaitė M. Ūkininkų kooperacijos atspindys P. Šalčiaus darbuose ir šiandienos paralelės — Vaikutis V. Lietuvos cukraus ūkis: praeitis, dabartis, prognozės — Žabaliūnas J. Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio švietimo sistemos raidos bruožai ir problemos — Гудкова E. Совершенствование состава оборотного капитала и научно обоснованное формирование его величины — Гудков С. Крестьянские (фермерские) хозяйства в республике Беларусь: вчера, сегодня, завтра — Кожух А., Кожух Б. Изменения аграрной структуры — Bartosevičienė V. Gyventojų natūralaus ir migracinio judėjimo statistika — Čiulevičienė V., Čiulevičius J. Žemės ūkio statistikos patirtis ir perspektyvos — Fołtyn I., Zednickova I., Blizkovsky P. Mathematical modelling of accession of the Czech respublic to the EU on the agrarian market — Genienė M. Statistikos organizavimo principų reglamentavimo evoliucija nepriklausomoje Lietuvoje — Valkauskas R. Ūkio ir žemės ūkio statistiką — Venckūnienė V., Martišienė O. Kompiuterių ir interneto įtaka mokslinių tyrimų plėtrai — Шафранская И. Математико – статистический анализ использования ресурсов в животноводстве республики Беларусь.Gargasas A. Logistinių sprendimų optimizavimas ir jo reikšmė įmonės veiklos efektyvumui — Karna W.J. Human capital and rural development — Kavaliauskienė V. Ekonominių subjektų būsenos kaitos charakteristika — Kobyłecki J. Stan organizacyjny oraz dokonujace sie zmiany w Polskim szkolnictwie rolniczym w latach 1918-1940 oraz — Končiūtė V. Žemės ūkio produkcijos rinkos specifika — Markevičius P. Smulkaus prekybos verslo verslininkų verslumo vidiniai veiksniai — Plawgo B. Cooperation of small and medium sized enterprise (SME) — Savickas R. Nacionalinis kokybės prizas – nacionalinė skatinimo priemonė — Гудков C., Гудкова E., Воронков А., Якубовский В. Интенсификация роста производства продукции республики Беларусь налоговой и иностранными инвестициями.
Keywords:
LT
Agrarinės reformos ir ūkininkavimo raida; Problemos; Raida; Statistikos mokslas ir praktika; Valstybės agrarinė politika; Žemės ūkio politika; Žemės ūkis.
EN
Agrarian reforms and farming development; Agricultural policy; Agriculture; Development; Problems; State agrarian policy; Statistical science and practice.
Summary / Abstract:

LTŠiame mokslinių straipsnių rinkinyje talpinami mokslinių tyrimų rezultatai, apibūdinantys Nepriklausomos Lietuvos Respublikos 1918-1940 ir 1990-2000 metų ir kitų valstybių žemės ir maisto ūkio raidos pokyčius, paraleles ir problemas. Straipsnių rinkinį sudaro. 71 autoriaus darbas iš penkių valstybių: Baltarusijos - 12, Čekijos - 3, Estijos - 2, Lenkijos - 9 ir Lietuvos - 45. Straipsniai suskirstyti į šias sekcijas: - valstybės agrarinė politika - 24; - agrarinės reformos ir ūkininkavimo raida - 19; - statistikos mokslas ir praktika - 7; - kiti - 8. Tikimasi, kad straipsnių rinkinys bus naudingas studentams, doktorantams, dėstytojams, mokslininkams, tiriantiems žemės ir maisto ūkio raidą. [Iš Įvado]

ENIn this collection of scientific articles, scientific research results, describing Independent Lithuanian Republic (1918-1940 and 1999-2000) and other states agriculture and food economy alterations, parallels and problems, are placed. Collection of scientific articles formed by 71 author article from 5 states: 12 from Belarus, 3 from Czech Republic, 2 from Estonia, 9 from Poland and 45 from Lithuania. Articles are divided into those sections: states agrarian policy - 24 articles; agrarian reforms and farming development - 19; science and practice of statistics - 7; other - 8. Hopefully collection of articles will be useful for students, persons maintaining a doctor’s thesis, lecturers, scientists, researching agriculture and food economy development. [From the publication]

ISBN:
9955448040
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86102
Updated:
2020-12-17 20:22:45
Metrics:
Views: 9
Export: