Socialinio dialogo teisiniai pagrindai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio dialogo teisiniai pagrindai
Alternative Title:
Legal basis of social dialogue
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 74 (66), p. 13-22
Notes:
Taip pat paskelbta leidinyje: Scientia ivridica. ISSN 0870-8185 2006, T. 55, N. 308.
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Darbo teisė / Labor law; Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami socialinio dialogo reglamentavimo aspektai pagal tarptautinę, Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos teisę, siekiant atskleisti socialinio dialogo sampratą, teisinius pagrindus (subjektus, turinį), jo įgyvendinimo priemones ir ES, ir Lietuvoje. [...] Globalaus valdymo ir reguliavimo taisyklių (normų) kūrimas tapo pagrindine ES institucijų ir jos valstybių narių veikla, kurios padariniai daro svarią įtaką ne tik Lietuvos Vyriausybei, darbdavių ir darbuotojų organizacijoms, priimančioms sprendimus dėl darbo politikos, tiriamosios veiklos ir europinių darbo standartų realizavimo kasdienėje veikloje, jų taikymo kontrolės vietiniu lygmeniu, bet ir kiekvienam darbuotojui, realizuojančiam teisę turėti darbo sąlygas, atitinkančias tarptautinius standartus. Europos Sąjungos plėtros socialinis aspektas reikalauja aktyvaus darbdavių asociacijų ir profesinių sąjungų dalyvavimo siekiant sukurti partnerystės santykiais paremtą strategiją. [...] Neatsitiktinai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 - 2000 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. X-43, numatyta, kad "įgyvendinant užimtumo ir socialinės apsaugos politikos priemones, siekti socialinės darnos ir dialogo, regioniniu ir valstybės lygiu nuolat bendradarbiauti su socialiniais partneriais." [...] Straipsnio tikslas - pasitelkiant lyginamąjį, sisteminį dokumentų analizės metodus, atskleisti socialinio dialogo teisinius pagrindus, jo perspektyvas ES plėtros kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis dialogas; Social dialogue.

ENThe article examines the aspects of regulation of the social dialogue according to the international legislation of the European Union (hereinafter referred to as the EU) and the Republic of Lithuania, for the purpose of revealing the concept, legal base (subjects, content) and the tools for implementation of the social dialogue both in Lithuania and in the EU. [...] The development of the rules (norms) for global management and regulation became the essential activity of the EU institutions and EU Member States, the consequences of which have significant influence not only on Lithuanian Government, employers and employees organizations, making the decisions regarding the labour policy, researching activities and implementation of the European working standards in the everyday activities and the control of application of the said standards on the local level, but also on each employee, implementing his/her right to have the labour conditions, complying with the international standards. The social aspect of development of the European Union requires active participation of the employees’ associations and trade unions for the purpose of development of a partnership based strategy. [...] It is no coincidence that the programme of the Government of the Republic of Lithuania for 2004 – 2010, approved by Resolution No. X-43 of the Parliament of the Republic of Lithuania of 14 December 2004, foresees that "when implementing the measures of the employment and social security policy, the social cohesion and dialogue must be strived for by continuous cooperation with social partners both on the regional and the state level." [...] The aim of the article is, by employing the comparative and systematic documents analysis methods, to reveal the legal basis for the social dialogue and its prospects in the EU development context.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/859
Updated:
2018-12-17 11:32:58
Metrics:
Views: 45    Downloads: 12
Export: