Socialinių partnerių vaidmuo Lietuvos darbo teisės plėtotei

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių partnerių vaidmuo Lietuvos darbo teisės plėtotei
Alternative Title:
Role of social partners for the development of Lithuanian labour law
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Darbo santykiai / Labour relations; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTJau keletą dešimtmečių tarptautinė bendruomenė vieningai sutaria dėl fundamentalaus socialinio bendradarbiavimo ir kolektyvinių darbo santykių pagrindu esančio asociacijų laisvės principo bei jį sudarančių tam tikrų kolektyvinių darbo teisių reikalingumo ir reikšmingumo. Šis reiškinys ir jo dalyviai tapo kiekvieno mūsų gyvenimo neatsiejama dalimi, realybe, aksioma. Tačiau vos prieš trejetą dešimtmečių Lietuvoje tai buvo visiška naujovė ir neįprastas reiškinys, kėlęs daugiau klausimų nei atsakymų patiems socialiniams partneriams, darbuotojams, darbdaviams ir valstybės bei savivaldos valdžios atstovams. Straipsnyje siekiama apžvelgti socialinės partnerystės Lietuvoje tradicijas, teisinio reguliavimo raidos pagrindinius momentus. Šiam tikslui pasiekti pirmiausia pasitelkiami profesorės Genovaitės Dambrauskienės atliktų tyrimų duomenys, jie iliustruojami šiandieniniais socialinių partnerių bendradarbiavimo rezultatais ir kitų autorių mokslinėmis įžvalgomis, taip atskleidžiant mokslinių tyrimų įtaką socialinės partnerystės teisinio reguliavimo, kartu ir visos Lietuvos darbo teisės raidai. Reikšminiai žodžiai: socialinis dialogas, socialinė partnerystė, trišalis susitarimas, trišalė taryba. [Iš leidinio]

ENFor decades, the international community has been unanimous in agreeing on the fundamental principle of freedom of association, based on social cooperation and collective labour relations, and on the necessity and significance of the individual collective labour rights that make up it. This phenomenon and its participants have become an integral part of modern life, a reality, an axiom. However, just three decades ago in Lithuania, it was a complete innovation and an unusual phenomenon that raised more questions than answers for the social partners themselves, as well as for employees, employers, their representatives’ and authority. This article aims to review the traditions of social partnership in Lithuania, the main moments of the development of legal regulation. To achieve this goal, first of all, the results of research conducted by Professor Genovaitė Dambrauskienė are used, which are illustrated by today’s results of cooperation between social partners and supplemented by scientific insights of other authors. In this way, revealing the influence of research on the development of the legal regulation of social partnership, and at the same time the development of labour law in Lithuania as a whole. Keywords: social dialogue; social partnership; tripartite agreement; tripartite council. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106003
Updated:
2023-12-22 16:29:27
Metrics:
Views: 14
Export: