Счастливые и несчастливые дни из хамаила Адама Радецкого (1888 г.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Счастливые и несчастливые дни из хамаила Адама Радецкого (1888 г.)
Alternative Title:
  • Happy and unhappy days according to Adam Radecki Chamail (1888)
  • Laimingų ir nelaimingų dienų tema Adomo Radeckio chamaile (1888)
In the Journal:
Slavistica Vilnensis. 2017, 62, p. 97-115
Keywords:
LT
Adomas Radeckis; Chamailas; Kazanė; Laimingos ir nelaimingos dienos; Lietuvos totoriai; Tekstas, laimingos ir nelaimingos dienos.
EN
Adam Radecki; Chamail; Happy and unhappy days; Kazan; Lithuanian Tatars; Text.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas tekstas apie laimingas ir nelaimingas dienas iš Adomo Radeckio chamailo (1888). Pagal turinį Lietuvos totorių rankraščiai skirstomi į Koranus, tefsirus (Korano vertimus-komentarus), kitabus (knygas), chamailus (maldaknyges; be maldų, chamailuose apstu liaudies kūrybos, patarimų įvairiais kasdienio gyvenimo klausimais, taip pat burtų), tedžvidus (Korano skaitymo taisykles). Tekstai apie laimingas ir nelaimingas dienas aptinkami tik chamailuose. Adomo Radeckio chamailas pavadintas perrašinėtojo vardu ir saugomas Tatarstano Respublikos nacionalinės bibliotekos Rankraščių ir retų spaudinių skyriuje. Šį rankraštį nacionalinė biblioteka įgijo iš Kazanės gyventojos Firdau Kušajevos 2015 metais. Chamailas buvo perrašytas Baltarusijoje (Svisločiuje) ir yra Lietuvos totorių rankraštinio palikimo dalis. F. Kušajevai jis atiteko iš jos dėdės. Pirmą kartą chamailas buvo aprašytas ir pristatytas žurnale „Безнеӊ мирас“ 2016 m., straipsnio autorė – G. Miškinienė. Lietuvos totorių rankraščių kataloguose analizuojamas tekstas gali būti priskiriamas prie vadinamųjų astrologinių, kalendorinių ir burtų tekstų, taip pat sąlygiškai gali būti pavadintas „Apie palankias ir nepalankias dienas“. Šis tekstas nebuvo išsamaus tyrimo objektu, išskyrus keletą straipsnių, skirtų vienam rankraščiui, o būtent Aleksandro Aleksandrovičiaus chamailui (XIX a. pab.) iš Varšuvos kolekcijos. Šiame straipsnyje pristatomas išsamus teksto apie laimingas ir nelaimingas dienas aprašymas. Analizuodama tekstą tyrėja naudojosi visais jai žinomais ir pasiekiamais to paties turinio tekstais. [Iš leidinio]

ENThis article investigates the text from Adam Radecki Chamail (1888) on happy and unhappy days. The manuscripts of Lithuanian Tatars according to their content are divided into Qur’ans, tafsirs (which contain the text of the Qur’an with an interlinear Polish translation), kitabs (books), chamails (prayer books; there are plenty of folk art, advices on various daily life issues as well as spells in chamails), and tajwids (Qur’an reading rules). The texts about happy and unhappy days are being found only in chamails. The Chamail of Adam Radecki is named after the scribe and is being stored at the Manuscript and Rare Prints Department of the National Library of the Republic of Tatarstan. The national library acquired this manuscript from the resident of Kazan Firdau Kushajeva in 2015. Firdau Kushajeva received the chamail form her uncle. The chamail was rewritten in Belarus (Svislach) and is a part of the Lithuanian Tatar manuscripts’ heritage. It was described for the first time in 2016 by Galina Miškinienė in the journal Безнеӊ мирас. The text, which is being analyzed in the catalogues of Lithuanian Tatars manuscripts, could be assigned to the so-called texts of astrological, calendary and spell-bearing nature. It could be relatively named as Favorable and Unfavorable Days. This text has never been an object of a detailed investigation except for a couple of articles dedicated to one manuscript, namely to the chamail of Aleksandr Aleksandrovich (late 19th century) from the collection of Warsaw. This article presents a detailed description of the text about happy and unhappy days. The researcher uses all so far known and available texts of the same content for the analysis of this text. [From the publication]

DOI:
10.15388/SlavViln.2017.62.11685
ISSN:
2351-6895
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81743
Updated:
2020-04-24 06:54:48
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: