Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio Epistola pastoralis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio Epistola pastoralis
Alternative Title:
Epistola pastoralis by Samogitian bishop Juozapas Mykolas Karpis
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2018, Nr. 48, p. 92-112. Mokslo ir tikėjimo dialogai. [4]
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTTapęs Žemaičių vyskupu Juozapas Mykolas Karpis išleidžia Epistola pastoralis - ganytojo laiškų dvasininkams ir pasauliečiams. Istoriografijoje jis žinomas tiek dėl religinių, tiek dėl etnografinių dalykų ir net lituanistams. Pagrindiniu šio straipsnio objektu jis tapo siekiant nustatyti, kokių Žemaičių vyskupijų norėjo sukurti J. M. Karpis, ir ar aktyvi jo politinė veikla galėjo turėti įtakos šiam procesui. Įvade glaustai supažindinama su ganytojiško laiško sųvoką, jos atsiradimu, pateikiami glausti pirmiįjų ganytojiškų laiškų LDK aprašymai. Pirmame skyriuje pateiktos tyrimui svarbios J. M. Karpio gyvenimo detalės, kurios padeda atskleisti būsimoje vyskupo patirtį, galėjusių turėti įtakos - tiesioginės ir netiesioginės - laiško kūrimui. Antrame skyriuje ir jo poskyriuose supažindinama su ganytojiškame laiške aprašomomis kai kuriomis bendruomenėmis ir problemomis, kurios atskleidžia ne tik tuometinę Žemaičių vyskupystės padėtį, bet ir J. M. Karpio siekiamybę šioje diecezijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Juozapas Mykolas Karpis; Ganytojiškas laiškas; Epistola pastoralis; Konstantinas Kazimieras Bžostovskis; Žemaičių vyskupas; Žemaičių vyskupija; 18 amžius; Jozaphat Michał Karp; Pastoral letter; Constantinus Casimirus Brzostowski; Bishop of Samogitia; Episcopate of Samogitia; 18th century.

ENWhen Juozapas Mykolas Karpis became bishop of Samogitia, he published Epistola pastoralis - pastoral letter for clergy and seculars. In historiography it is known for its religious and ethnographical things and even to specialists in Lithuanian philology. However, it becomes the main object of this article because of the purpose to settle what kind ofSamogitian diocese he wanted to create and how many influences for this process had his political activity. In the preface shortly introduced the concept ofpastoral letter and its origin. Also, is given short descriptions of first pastoral letters in Grand Duchy of Lithuania. In the first section introduced J. M. Karpis life details needed for the research. It helps to reveal future bishop experience, which could have influence, direct and indirect, for letters creation. In the second section and its subsections introduced some communities and problems descriptive in pastoral letter, through which reveals not even Samogitian episcopate situation, but and J. M. Karpis purposes in this diocese. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80106
Updated:
2022-01-11 15:52:31
Metrics:
Views: 41    Downloads: 8
Export: