Vertinimas nusikaltimų diskurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertinimas nusikaltimų diskurse
Alternative Title:
Evaluation in discourse on crime
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2019, t. 71, p. 33-60
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vertinimas; Vertinamieji parametrai; Vertinamųjų parametrų deriniai; Apgaubiamoji strategija; Įrašytasis ir sužadintasis vertinimas; Nusikaltimų diskursas; Evaluation; Evaluative parameters; Combination of evaluative parameters; “Russian doll”; Inscribed and evoked appraisal; Discourse on crime.
Keywords:
LT
Apgaubiamoji strategija; Įrašytasis ir sužadintasis vertinimas; Nusikaltimai / Crimes; Vertinamieji parametrai; Vertinamųjų parametrų deriniai; Vertinimas; Žiniasklaida / Media.
EN
Combination of evaluative parameters; Discourse on crime; Evaluation; Evaluative parameters; Inscribed and evoked appraisal; Russian doll”.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas parametrais paremtas požiūris į vertinimo reiškinį diskurse ir nagrinėjami lietuviški populiariosios žiniasklaidos tekstai apie nusikaltimus. Šie tekstai yra įdomūs vertinimo aspektu, nors ir nėra priskiriami prie vertinamųjų žanrų: žurnalistams reikia laikytis etikos bei nekaltumo prezumpcijos principo ir vartoti neutralią kalbą, tačiau pati rašymo tema turi stiprų negatyvaus vertinimo pagrindą dėl bendros socialinės praktikos neigiamai vertinti nusikaltimus ir juos padariusius asmenis, todėl likti neutraliems sunku. Atsižvelgiant į vertinamųjų parametrų modelius ir kai kuriuos vertinimo (angl. appraisal) teorijos aspektus, taikant diskurso analizės metodą nusikaltimų diskurso tekstai parodomi kaip tekstai, kuriuose dažnai realizuojami šie vertinamieji parametrai: PAVOJINGUMO (dažniausias), GREITUMO, KIEKYBĖS / VERTĖS, KOKYBĖS, SOCIALINIO TINKAMUMO, TIKĖTINUMO. Faktas, kad vertinamieji parametrai, nustatyti tiriant realią vartoseną specifinės temos diskurse, skiriasi nuo kitos tematikos panašios kalbos vartojimo srities diskursų parametrų, ne tik patvirtina tyrėjų nuomonę, jog praktiniai vertinimo parametrų modeliai itin priklauso nuo tekstų žanrinės skirties, bet ir tai, kad kiekvienas diskursas realizuojamų vertinamųjų parametrų pobūdžiu gali būti savitas. Taip pat mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad per įvairius vertinimo vienetus ir apgaubiamąją strategiją pagrindinis išryškėjantis kontrastas kriminalinių rubrikų tekstuose yra pareigūnų teigiamo vertinimo ir nusikaltėlių neigiamo vertinimo kontrastas, kitaip nei įprastesnis kontrastas Vakarų žiniasklaidoje: nusikaltėlis – auka. [Iš leidinio]

ENThe article presents a parameter-based approach to the phenomenon of evaluation in the written discourse and examines the texts of Lithuanian popular media about crimes that are not usually treated as belonging to evaluative genres but are interesting in the aspect of evaluation: journalists must adhere to the principles of ethics and the presumption of innocence and use a neutral language, but the subject of writing itself has a strong basis for a negative evaluation because of the common social practice to negatively assess crimes and offenders and thus it is difficult to remain neutral. Taking into account the models of evaluative parameters and some aspects of appraisal theory and using the method of discourse analysis, the texts of discourse on crime are shown as texts which often realize the following evaluative parameters: DANGER (most frequent), SPEED, QUANTITY/VALUE, QUALITY, SOCIAL PROPRIETY, EXPECTEDNESS. The fact that these parameters generalized from real data on a specific topic are different from the evaluative parameters of popular media on other topics confirms the notion that theoretical considerations of the phenomenon of evaluation and practical models of evaluative parameters depend not only on the genre of texts but also on the topic. The results of our research also show that the main contrasts in the texts under investigation is the opposition of law enforcement officer (positive evaluation) and offender (negative evaluation), in contrast to the more conventional opposition in the Western media of offender and victim. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8769.71.2
ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79774
Updated:
2019-10-29 08:10:22
Metrics:
Views: 20    Downloads: 8
Export: