Knyga kaip muziejinis eksponatas Kazio Varnelio bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knyga kaip muziejinis eksponatas Kazio Varnelio bibliotekoje
Alternative Title:
Book as a museum exhibit in the library of Kazys Varnelis
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 153-166
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTK. Varnelis, garsus lietuvių menininkas, kolekcininkas ir bibliofilas, surinko didelę retų ir senų knygų, žemėlapių, meno kūrinių ir muziejinių vertybių kolekciją, nuo 1998 metų saugomą Vilniuje, K. Varnelio muziejuje. Iš viso muziejuje dabar yra 800 eksponatų (iš jų 140 paties K. Varnelio kūriniai), rodomų 36 muziejaus salėse. Didelė ir gerai sukomplektuota 7 tūkst. vienetų biblioteka, iš pradžių rinkta kaip profesinius interesus tenkinanti biblioteka, ilgainiui susiformavo į kryptingai suformuotą bibliofilo biblioteką. Straipsnyje nagrinėjamos senosios lituanikos ir bibliofilinių leidinių kolekcijos, siekiant atskleisti knygos, kaip muziejinio eksponato, reikšmę ir svarbą, apibrėžiamos knygos, kaip muziejinio eksponato funkcijos:1) informacinė-pažintinė (knygos eksponuojamos lankytojams ekskursijų ar oficialių priėmimų metu kartu su kitais muziejaus eksponatais); 2) istorinė (knyga yra eksponatas, saugantis istorinį autentiškumą); 3) vizualinė-estetinė (knygos, ypač bibliofilinės knygos, dėl meninių įrišimų ar kokybės yra eksponuojamos kaip knygų meno pavyzdžiai). Straipsnyje nagrinėjama, kaip šios funkcijos reiškiasi konkrečiame (asmeninės K. Varnelio bibliotekos) ir bendresniame (viso K. Varnelio muziejaus) kontekste. Kartu bandoma nustatyti knygos, kaip muziejinio eksponato, vietą ir svarbą K. Varnelio muziejuje, atskleidžiant paties K. Varnelio požiūrį į knygą kaip meno kūrinį, knygos (ir kitų veiksnių) vaidmenį kuriant savitą bibliotekos ir šio muziejaus atmosferą.Reikšminiai žodžiai: Bibliofilijos istorija; Asmeninių bibliotekų istorija; Lietuvos knygos veikėjai.

ENFamous Lithuanian artist, collector and bibliophile Kazys Varnelis has gathered a large collection of rare and old books, maps, artworks and museum treasures, which have been kept at the Kazys Varnelis Museum in Vilnius since 1998. In all there are 800 items on display now at the museum (140 of which are works of Kazys Varnelis), shown in 36 of the museum‘s halls. The large and well-structured library of 7,000 items, at first was put together as a library meeting professional interests, and which gradually developed into a bibliophile‘s library created with a particular purpose. This article examines the collections of Lithuanian books and bibliophilic publications, seeking to reveal the meaning and importance of the book as a museum exhibit, describing the functions of the book as a museum exhibit: 1) informational-introductory (the books exhibited for visitors during excursions or official receptions along with other exhibits of the museum); 2) historical (the book is an exhibit, preserving historical authenticity); 3) visual-aesthetic (books, especially bibliophilic books, due to artistic binding or quality, are displayed as examples of book art). The article examines, how these functions express themselves in a concrete context (the personal library of Kazys Varnelis) and a more common context (the whole of Kazys Varnelis’ museum). Along with this, there are attempts to determine the place and importance of the book as an exhibit in the Kazys Varnelis Museum, revealing the viewpoint of Kazys Varnelis towards the book as a work of art, the role of the book (and other factors) in creating a unique atmosphere for the library and this museum.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7603
Updated:
2018-12-20 22:57:30
Metrics:
Views: 21    Downloads: 7
Export: