Kuršiai ir jų kalbos reliktai Žemaičių žemėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kuršiai ir jų kalbos reliktai Žemaičių žemėje
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 53, p. 22-26
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Telšiai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas -- aptarti kuršių kalbos reliktus Telšių rajono toponimikoje, įvertinus istorikų, archeologų ir kalbininkų pateiktas hipotezes apie jų gyventą teritoriją ir kalbą. Straipsnio objektas -- Telšių rajono toponimai, turintys kuršių kalbos reliktų, surinkti iš rašytinių šaltinių ("Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyno", "Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyno", Aleksandro Vanago "Lietuvių hidronimų etimologinio žodyno") ir gyvosios kalbos. Pastarieji buvo rinkti tiesiogiai per 1985--1987 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto rengtas kalbines ekspedicijas. Be jau žinomų, kalbininkų išsamiau aptartų Telšių rajono toponimų, dažniausiai oikonimų ir hidronimų, kurie neabejotinai yra kuršiškos kilmės, straipsnio autorė aptiko ir keletą smulkesnių vietų vardų -- agronimų, drimonimų, helonimų, oronimų, turinčių kuršių kalbai būdingų ypatybių. Aptarusi Telšių rajono toponimus straipsnio autorė priėjo prie išvados, kad jie yra nevienalyčiai pagal savo kilmę. Vieni toponimai yra šių dienų realijas atspindintys vardai, kartais funkcionuojantys tik keliasdešimt metų, kiti -- daug senesni, gal siekiantys baltų prokalbės laikus ir liudijantys įvairius tais laikais gyvenusių genčių kalbos faktus. Straipsnio autorės nuomone, neišnagrinėjus visų kuršių gyventų teritorijų dabartinių toponimų, jų darybos, sunku numatyti, ar neišliko juose kokių nors kuršių kalbos reliktų, kurie galėtų papildyti kalbininkų žinias apie šią išnykusią kalbą, atskleisti naujas jai būdingas ypatybes.Reikšminiai žodžiai: Kuršių kalba; Žemaičiai; Reliktai; Curonian; Samogitian dialect; Relicts; Place-names.

ENThe objective of the article is to discuss relicts of Curonian language in toponymics of Telšiai district evaluating hypothesises of historians, archaeologists, and linguists about the territory and the language of Curonians. The subject of the article consists of the toponyms of Telšiai district, that have relicts of Curonian language, collected from written sources (The Guide of the Administrative-Territorial Structure of Lithuanian SSR, The Onomastics of Rivers and Lakes of Lithuanian SSR, and The Etymologic Dictionary of Lithuanian Hydronyms by Aleksandras Vanagas) and life speech. The latter were collected directly during linguistic expeditions organised by Kaunas Humanitarian Faculty of Vilnius University in 1985-1987. Beyond already known and explicitly discussed by linguists toponyms of Telšiai district, mostly oikonyms and hydronyms, that, no doubt, are of Curonian origin, the author of the article detected few names of smaller places – agronyms, drymonyms, helonyms and oronyms – featuring characteristics of Curonian language. After the description of toponyms of Telšiai district, the author concluded that they are not of homogenous origin. Some toponyms are names reflecting contemporary realities, sometimes they function few decades only, while the others are older, possibly coming from times of the Baltic parent language and witnessing certain facts about the language of tribes that lived in those times. The author of the article states that it is hard to maintain the presence of relicts of Curonian language, which would replenish linguistic information about this extinct language and disclose new characteristics of it, in territories previously populated by Curonians without the analysis of all contemporary toponyms and their structure.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7527
Updated:
2018-12-17 10:58:49
Metrics:
Views: 54    Downloads: 10
Export: