Paskutinės Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto kaldintos monetos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paskutinės Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto kaldintos monetos
Alternative Title:
The Last coins minted by the Grand Duke of Lithuania Vytautas
In the Journal:
Pinigų studijos. 2005, Nr. 3, p. 61-77
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetas, kurių averse – stulpai, reverse – ietigalis su kryžiumi (nuo 1949 m. jos dar gavo sąlyginį II tipo pavadinimą). Šios monetos žinomos nuo 1841 m., o mokslinėje literatūroje nuo 1850 m. Jos buvo minimos daugelio autorių, tačiau jų priklausomybė bei datavimas labai įvairavo. Vieni šias monetas skyrė pagoniškosios LDK laikotarpiui (iki 1386–1387 m.), o kiti monetas siejo tik su katalikišku kraštu. Monetos buvo skiriamos nuo Ldk Gedimino iki Jogailos ir Vytauto bei datuojamos nuo XIV a. iki XV a. Paskutiniaisiais metais monetos buvo skiriamos arba kunigaikščiui Kęstučiui, arba Ldk Vytautui. Straipsnyje pateikiami seniau žinomi bei nauji šių monetų radiniai (Lietuvoje rastos monetos pateiktos priede). Remiantis naujausiais archeologijos (lobių, senkapių ir pavienių radinių), heraldikos ir sfragistikos, istorijos, metrologijos ir technologijos bei numizmatikos duomenimis paneigiamas monetų priskyrimas kunigaikščiui Kęstučiui bei pagrindžiamas monetų priskyrimas Ldk Vytautui bei jų galimas datavimas apie 1411–1430 m. Monetoje pavaizduoti simboliai, remiantis sfragistikos ir Ldk Vytauto titulatūros duomenimis, identifikuojami kaip Vytautas (stulpai) – Trakų (ietigalis) ir Lucko (kryžius) kunigaikštis. Monetų vidutinė masė yra 0,25–0,30 g, jos kaldintos iš 7–8 lotų sidabro. Monetos savo verte galėjo prilygti 1/12 Prahos grašio. Sąlyginai ši moneta vadinama denaru. Monetų kaldinimui pirmą kartą LDK panaudota nauja technika – monetų spaudai gaminti puansonais. Monetų kaldinimo vieta neabejotinai buvo tik LDK sostinė Vilnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Monetos; Monetų radiniai; Valdžios simboliai; Vilnius; Grand duke Vytautas; Coins; Coin-finds; Symbols of power.

ENThe article writes about coins of the Grand Duchy of Lithuania whose front face bears the pillars and the reverse represents the spearhead with a cross (since 1949 they have been given a relative name of type II). These coins have been known since 1841 and in scientific literature – since 1850. They were mentioned by many authors but their dependence and dating varied greatly. Some authors attributed these coins to the period of the pagan GDL (until 1386–1387) others related the coins to the Catholic country only. Coins were divided from Grand Duke Gediminas to Jogaila and Vytautas and dated from the 14th to the 15th century. Of late the coins were attributed to Duke Kęstutis or Grand Duke of Lithuania Vytautas. The article presents the already known and new findings of these coins (coins found in Lithuania are presented in the annex). On the basis of the latest data of archaeology, heraldry, history, metrology and technology, as well as numismatics, attribution of the coins to Duke Kęstutis is denied. And their attribution to Grand Duke Vytautas and their possible dating around 1411–1430 are substantiated. Symbols represented in the coin are identified as Vytautas (Pillars), the Duke of Trakai (a spearhead) and Lutsk (a cross). The inner mass of the coins is 0,25–0,30 g, they were made of silver. Vilnius, the capital of the Grand Duchy of Lithuania, undoubtedly was the place of minting the coins.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6231
Updated:
2018-12-17 11:39:36
Metrics:
Views: 63    Downloads: 12
Export: