Vilniečių etnokultūrinė raiška: nuostatos ir raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniečių etnokultūrinė raiška: nuostatos ir raida
Alternative Title:
Ethno-cultural expression of Vilnius inhabitants: attitudes and development
In the Book:
Vilniečių kultūrinis tapatumas: 1993-2013 metai / sudarytojas Arvydas Virgilijus Matulionis. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014. P. 89-118
Keywords:
LT
Dainuojamasis folkloras; Etninė kultūra; Etnokultūrinė raiška; Tradicija.
EN
Ethnic culture; Ethno-cultural expression; Folk songs; Tradition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis vilniečių kultūrinio tapatumo ir jo raidos, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tyrimu, nagrinėjami vertybiniai prioritetai, susieti su įvairių tautybių vilniečių etninės kultūros raiška, sklaida ir jos potencialiomis integracinėmis galimybėmis. Straipsnyje tiriamas vilniečių požiūris į dainuojamąjį folklorą - liaudies dainas kaip etnokultūrinės raiškos būdą, lyginant įvairių tautybių vilniečių dainuojamosios tradicijos dinamiką, analizuojant jos artimumą tradicijai, gilinantis į dainų turinį ir prasmę, jų santykį su tautiškumo raiška. Vilniečių tyrimų duomenys rodo, kad pačios populiariausios, mėgstamiausios dainos yra susijusios su tautinės kultūros raiška. Tai ypač būdinga lietuvių nurodytų dainų masyvui. Nustatyta, kad ir prieš dvidešimt metų, ir dabar, tautinės ir etnokultūrinės identifikacijų tendencijos tarp lietuvių ir nelietuvių nesutapo. Lietuvių ji yra gana vieninga - pasivadinę lietuviais pažymėdavo ir lietuviškas dainas. Kitataučių - lenkų ir rusų - dainuojamoji tradicija vis labiau praturtinama lietuviškuoju folkom, ir tai tampa vienijančiu veiksniu, jungiančiu skirtingų tautybių vilniečius. Sociologinio tyrimo rezultatai atskleidė didelį lietuviškos etnokultūrinės tradicijos integruojantį potencialą ir išryškino tą potencialą turinčius tradicijos raiškos būdus - tradicines šventes. [Iš leidinio]

ENThe article, based on research of the cultural identity and development of the people of Vilnius after Lithuania's independence was restored, explores the value priorities related to the expression, dissemination and potential integration opportunities of the ethnic culture of the people of Vilnius of different nationalities. The article studies the attitude of the people of Vilnius towards singing folklore - folk songs as a means of ethnocultural expression, by comparing the dynamics of the singing culture of different-nationality people in Vilnius, analysing their closeness to tradition, delving deeper into the content and meaning of the songs and their relationship with the expression of national identity. Data from the survey of people in Vilnius shows that the most popular, favourite songs are related to the expression of national culture. This is particularly characteristic to the array of songs indicated by Lithuanians. It was established that both twenty years ago and now the trends of national and ethno-cultural identification between Lithuanians and non-Lithuanians did not coincide. Among Lithuanians it is rather unified - people who marked themselves as Lithuanians also marked Lithuanian songs. Foreigners - Poles and Russians - in their singing tradition more and more include Lithuanian folklore, and it is becoming a unifying factor, connecting the people of different nationalities in Vilnius. The results of the sociological study revealed a great potential for integrating Lithuanian ethno-cultural traditions and highlighted the potential traditional methods of expression - traditional holidays. [From the publication]

ISBN:
9789955531487
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59745
Updated:
2021-03-18 16:39:12
Metrics:
Views: 17
Export: