Nacionalinis tapatumas medijų aplinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinis tapatumas medijų aplinkoje
Alternative Title:
National identity in the media milieu
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atmintis; Darnaus vystimosi strategijos; Medijos; Nacionalinis tapatumas; Tautos tapatumas; Tvarios plėtros strategijos; Vartojimas; Vartojimas, skaitmeninė atmintis; Consumption; Digital memory; Media; Memory; National identity; Strategies of sustainable development.
Keywords:
LT
Darnaus vystimosi strategijos; Medijos / Media; Tvarios plėtros strategijos; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
Summary / Abstract:

LTSparti ir įvairialypė šiuolaikinio kapitalizmo plėtra, medijų technologijų aplinkos ir vartojimo režimų kaita veikia nacionalinį tapatumą kaip ir kitus – individualius bei grupinius – tapatumus. Kultūrai tapus gamybine jėga ir prasminių bei simbolinių išteklių klodais, tapatumai bei jų elementai imami gaminti ir skleisti įvairiose rinkose kaip vartojimui skirtos prekės. Tapatumų – gyvenimo stilių, etninių bei religinių bendruomenių, jaunimo ir virtualių subkultūrų – vartojimas silpnina individualų tapatumą ir keičia nacionalinio tapatumo formavimo bei įtvirtinimo pobūdį. Ryškėja kultūriniai, gamybiniai, prekiniai, politiniai manipuliaciniai nacionalinio tapatumo aspektai, kuriuos savo ruožtu iškelia ir dekonstruoja socialinio konstruktyvizmo nuostatos paisantys tyrinėtojai, politikai bei ideologai. Vartojimo kapitalizmas sykiu yra technologinės medijų aplinkos ir medijų kultūros įsitvirtinimo metas. Žmogaus gyvenamoji aplinka įvairių medijų vis labiau technologinama – medijų aplinka tampa žmogaus saviidentifikacijos ir grupinės identifikacijos lauku, teikiančiu technologinių tapatumo kūrimo ir įtvirtinimo priemonių bei būdų. Nacionalinio tapatumo savikūros, tvirtinimo bei sklaidos vyksmai taip pat grindžiami medijomis – nuo švietimo sistemos, kuri nebeįsivaizduojama be asmeninių kompiuterių, interneto ir integruotų mobiliojo ryšio priemonių, iki medijų kuriamos viešosios politikos scenos. Nacionaliniam tapatumui tvirtinti svarbu gyvoji individo ir kultūrinė atmintis. Kaip tik atmintis vis labiau užvaldoma šiuolaikinių medijų, kurios gyvąją pirminę individo ir antrinę kultūros atmintį verčia tretine skaitmenine atmintimi – panaudotinais prekiniais informacijos ištekliais. [...]. [Iš leidinio]

ENThe national identity, as well as other – individual, group and ethnic – identities, is hugely influenced by the rapid and many-sided development of contemporary capitalism, especially by media technologies and regimes of consumerism. As culture becomes production power and also unlimited stratum of meaningful and symbolic resources, identities and their elements are produced and disseminated as commodities designed for mass consumption. The consumption of identities and their elements – from life styles, ethnocultures, youth and virtual subcultures and so on – slackens individual identity and changes the character of national identity formation and consolidation. More visible become industrial, marketable, politico-manipulational aspects of national identity. These aspects are being elevated and deconstructed from various points by researchers and philosophers and politicians who stand by the attitude of social constructivism. Consumer capitalism is also characterised by the spread of the milieu of media technologies and media culture. The environment of human being every day becomes more mediated and more technologicalized. Media environment becomes the field of human self-identification, group-identification where humans find various technical and technological means of identity formation and reinforcing. The basic actions of national identity formation and dissemination are also based on new media – both educational systems and political scenes can't be imagined without personal computers, integrated mobile phones and Internet.The strengthening of national identity requires living individual and cultural historical memory. Today various fields of memory are invaded by new media designed for cultural production from memory resources. New media transform the primary individual living memory and secondary cultural memory into tertiary digital memory – into commodified informational and visual resources. The author of this paper raises an issue – is it possible and how is it possible to employ the possibilities going with these new media for the strengthening of national identity. [From the publication]

ISBN:
9786094270628
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4871
Updated:
2020-09-04 20:41:15
Metrics:
Views: 43    Downloads: 13
Export: