Ūkio produktyvumo tyrimas indeksų metodu

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėŪkio produktyvumo tyrimas indeksų metodu
Kita antraštėResearch on the Productivity of Economy by Method of Index Numbers
AutoriaiValkauskas, Romualdas
LeidinyjeLietuvos statistikos darbai . 2006, 45, p. 55-60
Reikšminiai žodžiai
LTIndekso metodas; Statistiniai skaičiavimai; Tyrimas; Ūkio produktyvumas; Ūkis
ENAgricultural productivity; Economic productivity; Economy; Statistical calculations; Study; The index method
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje mėginama panagrinėti atskirą ekonominių statistinių skaičiavimų sritį – ūkio racionalumo ekonominį statistinį tyrimą, pabandyti nustatyti ūkio produktyvumo statistinio identifikavimo kryptis, suformuluoti tyrimų indeksų metodų nuostatas, atlikti eksperimentinio lygmens skaičiavimus. [...] Ūkio statistika tiria masinių ūkinių reiškinių kiekybę. Ūkio statistika – tai ekonominiai statistiniai skaičiavimai. Skaičiavimai, kurių atskaitos taškas yra statistinis identifikavimas, – vienas svarbiausių ūkio statistikos metodų. Ūkis yra sudėtinga sistema, kurios racionalumas ar neracionalumas yra specifinis reiškinys. Jį sintetiškai identifikuoja šalies bendrasis vidaus produktas – apibendrinantis, absoliutinės formos rodiklis. Imant prielaidą, kad ūkio racionalumas labiau asocijuojasi su įtrauktų į ūkinę apyvartą veiksnių produktyvumu, galima siekti tai identifikuoti. Klasikiniu atveju, pagrindiniais į ūkinę apyvartą įtrauktais veiksniais yra ekonomiškai aktyvūs gyventojai ir nacionalinis turtas. Atsižvelgus į šį momentą, galima išskirti nacionalinio turto produktyvumą ir bendrojo vidaus produkto kiekį tenkantį vienam ekonomiškai aktyviam gyventojui (ekonomiškai aktyvių gyventojų produktyvumą). Nacionalinio turto produktyvumo ekonominiams statistiniams skaičiavimams gali būti panaudotas indeksų metodas. Eksperimentiniai skaičiavimai rodo, kad valstybei nuosavybės teise priklausančio turto produktyvumo pokyčių poveikiui bendrojo vidaus produkto pasikeitimui įvertinti gali būti naudojamas faktorinės indeksų analizės metodas [Iš leidinio]

ENThe article aims at analysing a separate field of statistical calculations – economic statistic research of economy rationality. It also tries to identify directions in statistical identification of the economy productiveness, to form provisions of research indexes, methods and experimental calculations. The economy statistics analyses the quantity of mass economic phenomena. Economy statistics is economic statistical calculations. The starting point of these calculations is statistical identification – one of the key methods of economy statistics. Economy is a complex system, the rationality or irrationality of which is a specific phenomenon. It is synthetically identified by the national gross domestic product – a generalising and absolute indicator. Assuming that the rationality of economy is more related to the productivity of factors involved in the economic turnover, it can be identified. In the classical case, the key factors involved in the economic turnover are economically active residents and national property. Bearing in mind the above moment, the productivity of national property and the quantity of the gross national product per one economically active resident can be defined. The method of indexes can be used for economic statistical calculations of productivity of national property. Experimental calculations indicate that the method of factor analysis of indexes can be used to evaluate the impact of changes in the productivity of state owned property on changes of the gross national product.

ISSN1392-642X
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/591
Atnaujinta2016-01-09 22:53:59
Metrika Peržiūros: 8